Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

08:30 / 5 February 2021 Moment Group Press release

Helåret januari till och med december 2020 har varit mycket turbulent för Moment Group där en stark inledning av året i mars raskt förbyttes till att domineras av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under helåret har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 330 msek (956 msek), en minskning med närmare 65% och i kvartal fyra blev intäktsbortfallet hela 88% vilket speglar branschens förutsättningar att bedriva verksamhet under de kraftfulla myndighetsrestriktioner som präglat samhället sedan i mars. Under pandemin har företagets fokus varit tvådelat; det viktigaste har varit att hantera den mycket ansträngda likviditeten samt genomdriva den omfinansiering som kom på plats den 27 november. Koncernen har parallellt arbetat målmedvetet med att ta fram och verkställa kraftfulla strategier för att lönsamt kunna öppna upp koncernens arenor igen i takt med att de coronarelaterade restriktionerna släpper.

FJÄRDE KVARTALET 2020 2020 2019 2020 2019
(MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
 
Nettoomsättning 49 425   330 956  
Pro rata-omsättning 49 339   274 820  
Rörelseresultat före -16 79   -97 52  
avskrivningar
(EBITDA)
Justerat EBITDA, msek -9 79   -70 56  
Rörelseresultat -44 34   -196 -44  
(EBIT)
Justerat EBIT, msek -25 59   -137 -16  
 

VD HAR ORDET

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de efterföljande månaderna kraftigt försämrats och koncernen redovisar ett rörelseresultat på -44 msek för det fjärde kvartalet, en försämring med 78 msek jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av att en majoritet av koncernens verksamheter varit stängda till följd av de skärpta restriktionerna. För helåret redovisar koncernen ett rörelseresultat på -196 msek (-44 msek), en försämring med 152 msek mot samma period föregående år. I rörelseresultatet för helåret ingår jämförelsestörande poster om 59 msek vilket ger ett justerat EBIT om -137 msek. Under året har stöd om 67 msek intäktsförts och som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Inom Moment Group har ett intensivt arbete pågått sedan i mars med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen. Bortsett från våra eventbolag Minnesota och Hansen samt aktivitetsarenorna STAR och Ballbreaker har de flesta av koncernens verksamheter varit stängda helt eller till största del under pandemin till följd av de restriktioner som i det närmaste kan benämnas som näringsförbud. Inköps- och investeringsstopp har gällt sedan i mars och ett intensivt arbete med att minska kostnadsmassan pågår fortfarande parallellt med att korttidspermitteringar och omfattande uppsägningar genomförts. De stödpaket som möjliggjorts har sökts i den omfattning vi har rätt till. Förhandlingar med hyresvärdarna har förts löpande under pandemin, med viss framgång, för att miniminera hyreskostnader för lokaler och arenor som med anledning av restriktionerna inte varit möjliga att hålla öppna. Trots alla åtgärder har likviditeten i bolaget varit hårt ansträngd och för att undvika likviditetsbrist hade aktivitetsnivån i verksamheterna successivt behövts normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

När restriktionerna kvarstod och dessutom tilltog under hösten föranledde det intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare för att säkerställa tillgången till rörelsekapital både för att säkra likviditeten på kort sikt och finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Denna omfinansiering slutfördes framgångsrikt i november.

Styrelsen har under 2020 beslutat att koncernens huvudkontor skall omlokaliseras till Stockholm under 2021. Detta möjliggör för ledningen att komma närmare kärnan i affärsverksamheterna då de flesta av koncernens svenska arenor är belägna i huvudstadsområdet, samtidigt som flytten även förbättrar möjligheterna till framtida kompetensförsörjning.

Parallellt med det dagliga arbetet och säkerställandet av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att verkställa de strategier och planer som styrelsen beslutat i 2020 för tiden efter Corona - där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus. Ett av de viktigaste strategiska fokusområdena där vi redan nått långt är att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv och anpassningsbar verksamhet för tiden efter coronapandemin vilket möjliggör förbättrad lönsamhet över årets alla kvartal. 

Coronapandemin är långt ifrån över och vi behöver därför fortsatt arbeta fokuserat med att driva på myndigheterna för kraftigt förbättrade stödpaket till branschen och, när situationen så medger, mer situationsanpassade lättnader av de restriktioner som lamslår oss idag. Detta arbete är avgörande för evenemangsnäringens framtid.

Göteborg 5 februari 2021

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef
0708-64 55 04

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 ca. kl. 08.30 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/