Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

15:46 / 15 April 2021 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 110 257
Antal rösträtter 110 257
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2021-04-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 659 561
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 659 561
Andel
 - aktier 5,12 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,12 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,12 % 1 659 561
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,12 % 1 659 561
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 1 657 351
 - andel av rösträtter 5,12 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 2 210
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 659 561
 - andel av rösträtter 5,12 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärde 5% av antalet utestående aktier och röster till följ nyemission. Beräkningen är gjord på 32 401 689 utestående aktier och röster.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/