Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 4 maj 2011

07:37 / 5 May 2011 NAXS Press release

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 4 maj 2011 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2010 samt beslutade att årets resultat jämte balanserat resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Birgitta Johansson-Hedberg (omval) och Frans Boch (omval). Björn C Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Ändringar i bolagsordningen

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ändringar i bolagsordningen. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsidawww.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida www.naxs.se.

Kontaktinformation

Jeff Bork, VD NAXS, 0761-000 000

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telefon: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se
www.naxs.se

Bifogade filer:
PM-NAXS-2011-05-05 Kommuniké bolagsstämma 4 Maj 2011.pdf