Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2012

12:03 / 9 May 2012 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2012 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2011 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 566.019.580 kronor disponeras så att 0,4 kronor per aktie, totalt 5.995.418 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 560.024.162 kronor, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C. Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Frans Boch (omval) och Ramanan Raghavendran (nyval). Björn C. Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225.000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2013

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2013. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplatswww.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplatswww.naxs.se.

 

 

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: +46 733-110 011

 

 

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 klockan 11.30 CET.

 

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se

www.naxs.se

 

NAXS är ett bolag som investerar I buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

Bifogade filer:
2012-05-09 NAXS-Kommuniké bolagsstämma 2012sv.pdf