Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–september 2013

11:35 / 22 October 2013 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDENAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari-september 2013

Januari - september 2013

  • Resultat efter skatt uppgick till 29,7 (38,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,99 (2,56) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 630 MSEK (SEK 42,34 per aktie) per den 30 september 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012.
  • Nettokassan uppgick till 129 MSEK (8,66 SEK per aktie) per den 30 september 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

Tredje kvartalet 2013

  • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 (5,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,63 (0,36) SEK.

VD-kommentar

Det är med tillfredställelse vi kunnat notera ett ökande antal avyttringar av portföljbolag (exit) bland NAXS fonder. Hittills under året har avtal om försäljning offentliggjorts för 8 bolag, bland dessa Interas försäljning av Delete (fullföljd i kvartal tre) och Valedos försäljning av BTI (fullföljd i kvartal fyra, efter rapporperiodens utgång). De 15 avyttringar som gjorts sedan NAXS grundades har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) på 21%.

NAXS substansvärde fortsätter stiga och har ökat med 4,9% hittills under året - inkluderat utdelningen 2013.

Lennart Svantesson

 

 

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

Ekonomisk översikt

2013
1/1-30/9
2012
1/1-30/9
2013
1/7-30/9
2012
1/7-30/9
Resultat efter skatt, TSEK 29 710 38 228 9 430 5 455

 

 

2013
30/9
2012
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 499 880 487 173
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 79 80
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 186 586 212 544
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 686 466 699 717
Nettokassa, TSEK 128 994 122 624
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 33,57 32,64
Nettokassa per aktie, SEK 8,66 8,22
Eget kapital per aktie, SEK 42,34 40,83
Börskurs, SEK 38,00 29,50

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2013 klockan 11.15 (CET).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

 

Se hela rapporten i bifogad fil.
Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

 

Show as PDF