Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 19 december 2013

12:00 / 19 December 2013 NAXS Press release

Vid extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 19 december 2013 beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslag från bolagets majoritetsägare, Tompkins Square Park S.a.r.l., genom dess finansmanager QVT Financial LP, att

-- antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter, -- styrelsen ska bestå av Ramanan Raghavendran, John Chapman, Tony Gardner-Hillman och Andrew Wignall för tiden intill slutet av nästa årsstämma med John Chapman som styrelsens ordförande, och -- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med samma belopp som fastställdes av årsstämman den 14 maj 2013, det vill säga att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna som inte uppbär lön av bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 675.000 kronor, varav 225.000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- Den tillträdande styrelsen skulle vilja tacka de avgående styrelseledamöterna, som har gjort ett utomordentligt jobb med att leda NAXS alltsedan bolagets grundande, och i att genomföra bolagets affärsidé att göra den nordiska private equity-marknaden tillgänglig för en bredare krets investerare. I takt med att bolagets portfölj mognar, inträder NAXS i en ny fas och den nyvalda styrelsen ser mycket fram emot att fortsättningsvis stödja bolaget i dess utveckling.

Kontaktinformation Lennart Svantesson, VD Telefon: 073-311 00 11

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2013 klockan 12:00.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail:

www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att föra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB

Show as PDF