Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–mars 2013

12:27 / 26 April 2013 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Första kvartalet 2013

  • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (9,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,32 (0,62) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 604 MSEK (SEK 40,53 per aktie) per den 31 mars 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012.
  • Nettokassan uppgick till 89 MSEK (6,01 SEK per aktie) per den 31 mars 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

VD-kommentar

Det är med tillfredställelse vi ser att NAXS substansvärde har ökat med 7% - inkluderat utdelningen 2012 - över en 12-månadersperiod. Den positiva utvecklingen är i första hand en effekt av ökade värderingar av NAXS private equity fond investeringar samt avyttringar i portföljen. Under första kvartalet 2013 sjönk emellertid substansvärdet som ett resultat av förstärkningen av den svenska kronan. NAXS substansvärde minskade med 0,7% trots att värderingen av bolagets private equity fond investeringar steg räknat i lokal valuta.

Efter de två senaste förvärven och en avyttring, innehåller NAXS underliggande fonder 82 portföljbolag, NAXS private equity fond investeringar har nått 85% av eget kapital, och de åtta avyttringar som gjorts sedan NAXS grundades har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) på 20%.

Samtidigt som private equity på senare tid fått ökad uppmärksamhet i media fortsätter börsnoterad private equity att vara ett tillgångsslag som inte är särskilt välkänt trots att även här medias uppmärksamhet ökat något. Vi kommer att fortsätta att informera marknaden om tillgångsslaget i allmänhet och NAXS i synnerhet.

Lennart Svantesson

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

Ekonomisk översikt

2013
1/1-31/3
2012
1/1-31/3
Resultat efter skatt, TSEK -4 718 9 235

 

2013
31/12
2012
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 512 982 487 173
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 85 80
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 183 461 212 544
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 696 443 699 717
Nettokassa, TSEK 89 451 122 624
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 34,44 32,64
Nettokassa per aktie, SEK 6,01 8,22
Eget kapital per aktie, SEK 40,53 40,83
Börskurs, SEK 31,90 29,50

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 klockan 12:00 (CET).

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.
Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF