Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–juni 2013

12:55 / 15 July 2013 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

 

Delårsrapport januari-juni 2013Första halvåret 2013

  • Resultat efter skatt uppgick till 20,3 (32,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,36 (2,19) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 621 MSEK (SEK 41,71 per aktie) per den 30 juni 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012.
  • Nettokassan uppgick till 83 MSEK (5,60 SEK per aktie) per den 30 juni 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

Andra kvartalet 2013

  • Resultat efter skatt uppgick till 25,0 (23,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,68 (1,57) SEK.
  • NAXS lämnade 0,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2012.

VD-kommentar

Det är med tillfredställelse vi ser att NAXS substansvärde har ökat med 4% under kvartalet - inkluderat utdelningen 2013 - och med 7 % över en 12-månadersperiod. Den positiva utvecklingen under kvartalet är en effekt av ökade värderingar av NAXS investeringar i private equity fonder, avyttringar i portföljen samt av en svagare krona mot euro.

Efter de två senaste förvärven och två avyttringar innehåller NAXS underliggande fonder 84 portföljbolag, NAXS investeringar i private equity fonder har nått 86% av eget kapital, och de 10 avyttringar som gjorts sedan NAXS grundades har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) på 20%.

Kreditmarknaderna i norden fungerar väl vilket reflekterades i att vi fick tillbaka pengar från 6 refinansieringar under kvartalet.

 

Lennart Svantesson

 

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.


Ekonomisk översikt

2013
1/1-30/6
2012
1/1-30/6
2013
1/4-30/6
2012
1/4-30/6
Resultat efter skatt, TSEK 20 281
32 774
24 998
23 540

 

2013
30/6
2012
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 536 956 487 173
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 86 80
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 177 803 212 544
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 714 759 699 717
Nettokassa, TSEK 83 457 122 624
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 36,05 32,64
Nettokassa per aktie, SEK 5,60 8,22
Eget kapital per aktie, SEK 41,71 40,83
Börskurs, SEK 38,00 29,50

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2013 klockan 12.45 (CET).

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.
Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF