Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2014

07:15 / 9 May 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2014


Stockholm 9 maj 2014

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2014

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2014
beslutade årsstämman enligt följande 

Fastställande av årsbokslut m m

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen för år 2013 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
medlen om 577.501.662 kronor disponeras så att 2 kronor per aktie, totalt
29.775.284 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria
egna kapital, 547.726.378 kronor, överförs i ny räkning. 

• Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. 

Styrelse och revisorer m m

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), Ramanan
Raghavendran (omval) och John Chapman (omval). John Chapman omvaldes till
styrelsens ordförande. 

• Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
styrelsens ordförande ska utgå med 225.000 kronor. Arvode till envar av de
övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000
kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
   Ernst & Young Aktiebolag som revisor tiden intill slutet av nästa
   bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015. De fullständiga
principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna
finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Återköpsbemyndigande

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
   bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget
   finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014 klockan 08.00 CET.     NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
           Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
       Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se
                 www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/