Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

07:15 / 9 May 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Förändringar i återköpta aktier

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av
egna aktier

Stockholm 2014-05-09
PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat, med stöd
av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 8 maj 2014, att
förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ
OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta
säljkursen. 

Bolaget innehar per dagens datum 120.265 egna aktier och det totala antalet
utstående aktier i bolaget är 15.000.000. Vid fullt genomfört förvärv kommer
bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna
aktier. 

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende
av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. 

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att
återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning
i bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets
aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på
kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat
aktieägarvärde. 

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014 klockan 08.00 CET.

     NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
           Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
       Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se
                 www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar I buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/