Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

08:30 / 29 April 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Stockholm, 29 april 2015PRESSMEDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

                    
              KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I

          NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”)
kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 hos
Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. 

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast tisdagen den 26 maj 2015, 

och dels    senast tisdagen den 26 maj 2015 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS Nordic Access
Buyout Fund AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan 10, 1 tr, 114 46
Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med angivande av fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet
biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman
bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar. 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens
giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till
aktieägare som begär det. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före tisdagen den 26 maj 2015, då sådan införing ska vara verkställd. 

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 000 000 aktier och röster i
Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 130 448 egna aktier. 

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning
   och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
   koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
    samt
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
   valberedning inför årsstämman 2016
 14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
   befattningshavare
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets
   egna aktier
 16. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 3, 9-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet
styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av
styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: -- Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
 -- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av
   fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 -- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt
   675.000 kronor, varav 225.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000
   kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte
   är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
   räkning.
 -- Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB.
 -- Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Tony Gardner-Hillman, Andrew
   Wignall, Ramanan Raghavendran och John Chapman. Vidare föreslås omval av
   John Chapman till styrelsens ordförande.Punkt 13: Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2016 

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2016 enligt följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de
två, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna.
Dessa erbjuds att utse var sin ledamot till en valberedning, vari även en
styrelseledamot i Bolaget ska ingå som ledamot. Om någon av dessa aktieägare
väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot övergår rätten till den
aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.
Valberedningens ordförande ska väljas av och bland valberedningens ledamöter,
dock att styrelseledamot inte får vara ordförande i valberedningen. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en
icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och
därmed upphör att vara en aktieägare med rätt att utse en ledamot av
valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen.
Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare, som
baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två
största aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller
henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra
de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen. 

Styrelsens förslag

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 58
742 297 kronor, Bolagets överkursfond om 577 705 947 kronor och Bolagets
balanserade resultat om -30 741 815 kronor, totalt 605 706 429 kronor. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 605 706
429 kronor disponeras så att 2,30 kronor per aktie, totalt 34 199 970 kronor,
utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital, 571
506 459 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning föreslås onsdagen den 3 juni 2015. Om bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg måndagen den 8 juni 2015. Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer ska gälla
för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för tiden fram till
slutet av nästa årsstämma. Ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga i syfte att möjliggöra för Bolaget att attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningarna ska därutöver vara
ändamålsenliga på så sätt att de motiverar ett långsiktigt värdeskapande för
Bolaget. Ersättning kan bestå av fyra delar:  -- fast lön och arvode,
 -- rörliga ersättningar, vilket inkluderar aktie- och aktiekursrelaterade
   incitamentsprogram,
 -- pensionsavsättningar, och
 -- andra 
ekonomiska förmåner.Styrelsen beslutar vilken struktur ersättningen ska bestå av för att mest
effektivt uppfylla sitt syfte. För det fall rörliga ersättningar ska utbetalas,
ska dessa vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara
utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig
ersättning kan uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Eventuella aktie-
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas på sådant sätt att de
främjar intressegemenskap mellan Bolagets ägare och de ledande
befattningshavarna. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar sådant avsteg. Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets egna
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:  1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst
   intill tiden för årsstämman 2016.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
   inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
 4. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var
   tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på
   börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets
möjlighet att återföra kapital till aktieägarna samt att främja en effektivare
kapitalanvändning i Bolaget. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens förslag enligt
punkt 14-15, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och
styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm från och
med måndagen den 11 maj 2015 och skickas i anslutning därtill ut till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna, tillsammans
med valberedningens förslag, kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets
webbplats www.naxs.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att
framläggas på årsstämman. 

Stockholm i april 2015

Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seNAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/