Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)den 1 juni 2015

08:30 / 2 June 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)den 1 juni 2015

Stockholm, 2 juni 2015

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2015
beslutade årsstämman enligt följande 

Fastställande av årsbokslut m m

 -- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
   koncernen för år 2014 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande
   stående medlen om 605 706 429 kronor disponeras så att 2,30 kronor per
   aktie, totalt 34 199 970 kronor, utbetalas till aktieägarna och att
   bolagets återstående fria egna kapital, 571 506 459 kronor, överförs i ny
   räkning.

 -- Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
   verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
   styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
   sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval),
   Ramanan Raghavendran (omval) och John Chapman (omval). John Chapman
   omvaldes till styrelsens ordförande.

 -- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
   styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de
   övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000
   kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
   Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa
   bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
   principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. De
   fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats
   www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
   riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga
   riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
   bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget
   finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 juni 2015 klockan 08.30 CET. NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/