Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2015

08:30 / 29 January 2016 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2015

Stockholm, 29 januari, 2016

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Januari-december 2015

Resultat efter skatt uppgick till 64,2 (128,0) MSEK.
Resultatet per aktie uppgick till 4,32 (8,60) SEK.
Substansvärdet uppgick till 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) 
per den 31 december 2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.
Nettokassan uppgick till 351 MSEK (23.60 SEK per aktie) 
per den 31 december 2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.
NAXS lämnade 2.30 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
     räkenskapsåret 2014.

Fjärde kvartalet 2015

Resultat efter skatt uppgick till -25,0 (23,6) MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,68 (1,59) SEK.

Vinstutdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 2,50 SEK per aktie. Vidare föreslår styrelsen och verkställande direktören årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

2015 var ytterligare ett framgångsrikt år för NAXS, trots negativ påverkan av valutautvecklingen. Substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar - ökade med 9% under 12-månadersperioden. Exit aktiviteten var hög med 9 fullt genomförda avyttringar och 4 partiella avyttringar via börsnotering. NAXS aktie fortsatte också att utvecklas väl med en uppgång om 8,2% under året och aktien handlades i linje med substansvärdet vid årsslutet. 
Som ett resultat av genomförda avyttringar/exit i har vi nu en stark
balansräkning och en betydande kassa vilket är en styrka i nuvarande mer
volatila marknad. Det är också i perspektivet av denna mer osäkra marknad som styrelsen reviderat NAXS investeringspolicy. Ni kan läsa denna nya policy på vår hemsida. 

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access 
Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016
klockan 08.30 CET. NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Org. nr. 556712-2972 Grev Turegatan 10 114 46 Stockholm Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/