Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2016

16:00 / 1 June 2016 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni
2016

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2016
beslutade årsstämman enligt följande 

Fastställande av årsbokslut m m

•  Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen för år 2015 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
medlen om 733 262 852 kronor disponeras så att 2,50 kronor per aktie, totalt 37
173 880 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria
egna kapital, 696 088 972 kronor, överförs i ny räkning. 

•   Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. 

Styrelse och revisorer m m

•  Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter och ha följande
sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval) och John
Chapman (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande. 

•  Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de
övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000
kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa
bolagsstämma. 

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017

•  Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017. De fullständiga
principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna
finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Återköpsbemyndigande

§ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns
tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Byte av bolagets firma

§ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny
bolagsordning varigenom bolagets firma ändras från ”NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB” till ”NAXS AB”. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på
bolagets webbplats www.naxs.se. Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 klockan 16.00CET.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/