Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – september 2017

08:30 / 20 October 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Interimsrapport

Delårsrapport januari – september 2017

Stockholm, 20 oktober 2017

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)

Delårsrapport januari – september 2017

Nio månader 2017

 -- Resultat efter skatt uppgick till 43,4
 (55,1) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 3,07 (3,70) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 824 MSEK (SEK 60,41 per aktie) per den 30
   september 2017, jämfört
med 
842 MSEK (SEK 56,69
per aktie) per den 31 december 2016.
 -- Nettokassan uppgick till 455 MSEK (33,35 SEK per aktie) per den 30
   september 2017, jämfört med
384 MSEK (25,85 
SEK per aktie) per den 31 december 2016.
 -- Årsstämman 2017 beslutade att ingen utdelning lämnas med beaktan av de
   gjorda återköpen av aktier under första kvartalet 2017 som uppgick till 38
   MSEK, motsvarande 2,57 per aktie.

Tredje kvartalet 2017

 -- Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (9,9) MSEK.
 -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,19 (0,66) SEK.

VD-kommentar

NAXS substansvärde per aktie sjönk med 1,9% under kvartalet som ett resultat av
viss negativ utveckling av värdet på investeringar i privat equity fonder samt
negativ effekt av förstärkningen av den svenska kronan. Under nio månaders
perioden har substansvärdet per aktie ökat med 6,6 procent och mätt över en
period på 12 månader med 11,5%. 

NAXS fortsatte att återköpa egna aktier under det tredje kvartalet med
sammanlagt 419 282 aktier. Dessa återköp gjordes till en genomsnittlig rabatt
om 16% jämfört med substansvärdet per 30 juni och bedömdes vara
kapitaleffektiva för bolaget och värdehöjande för aktieägarna. Vid tredje
kvartalets slut ägde NAXS 422 812 aktier, motsvarande 3% av det totala antalet
aktier. 

Lennart SvantessonEkonomisk översikt

                2017   2016   2017   2016
              1/1–30/9 1/1–30/9 1/7–30/9 1/7–30/9
------------------------------------------------------------------
---------------------------                    
Resultat efter skatt, TSEK  43 403  55 074  -16 426   9 867                            2017   2016
                            30/9  31/12
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------         
Andelar i private equity fonder, TSEK        370 038 458 701
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital    45    55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK        99 427  58 444
Total exponering mot private equity fonder, TSEK   469 465 517 145
Nettokassa, TSEK                   454 999 383 807
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK     27,12  30,89
Nettokassa per aktie, SEK               33,35  25,85
Eget kapital per aktie, SEK              60,41  56,69
Börskurs, SEK                     50,00  49,40Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30
CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seNAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/