Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

08:30 / 3 May 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Stockholm 2017-05-03


PRESSMEDDELANDE          KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler,
Smålandsgatan 20, Stockholm. 

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast fredagen den 26 maj 2017, 

och dels    senast fredagen den 26 maj 2017 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS AB (publ), Att.
Lennart Svantesson, Grev Turegatan 10, 1 tr, 114 46 Stockholm eller via e-post
(info@naxs.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara
två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar. 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens
giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till
aktieägare som begär det. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före fredagen den 26 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd. 

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 000 000 aktier och röster i
Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 933 469 egna aktier. 

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning
   och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
   koncernrevisionsberättelse

 1. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
    samt
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 3. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
   valberedning inför årsstämman 2018
 7. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
   befattningshavare
 8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets
   egna aktier
 9. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med
   indragning av aktier och fondemission
 10. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 3, 9-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet
styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av
styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: -- Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
 -- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av
   fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 -- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt
   753 750 kronor, varav 258 750 kronor (en ökning om 15 % från förgående år)
   till styrelsens ordförande och 165 000 kronor (en ökning om 10 % från
   förgående år) vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och
   som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt
   godkänd räkning.
 -- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med
   Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.
 -- Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Tony Gardner-Hillman, Andrew
   Wignall och John Chapman samt nyval av Damhnait Ni Chinneide. Vidare
   föreslås omval av John Chapman till styrelsens ordförande.Damhnait Ni Chinneide

Damhnait har en kandidatexamen inom finans från National University of Ireland
(1995) och en masterexamen inom finansiella tjänster från University College
Dublin (1996). Efter examen anslöt sig Damhnait till JPMorgans program för
nyexaminerade i London där hon tillbringade 8 år. Som Vice President för
JPMorgans säljteam för handel i utländska valutaderivat i Storbritannien
fokuserade hon på rådgivning gentemot hedgefonder samt institutionella och
företagskunder rörande riskhanteringslösningar. 2003 gick Damhnait till Lee
Overlay Partners i Dublin och som chef för portföljförvaltningen där var hon
involverad i affärsutveckling samt etablering och utveckling av en valutafond
(UCITS). 2010 anslöt sig Damhnait till Pioneer Investments globala huvudkontor
i Dublin där hon som medlem av kundrapporterings- och säljteamet övervakade ett
antal förändrings- och effektivitetsprogram för företagets offertprocess i
Dublin. Punkt 13: Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2018 

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande. 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de
två, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna.
Dessa erbjuds att utse var sin ledamot till en valberedning, vari även en
styrelseledamot i Bolaget ska ingå som ledamot. Om någon av dessa aktieägare
väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot övergår rätten till den
aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.
Valberedningens ordförande ska väljas av och bland valberedningens ledamöter,
dock att styrelseledamot inte får vara ordförande i valberedningen. 

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en
icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och
därmed upphör att vara en aktieägare med rätt att utse en ledamot av
valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen.
Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare, som
baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två
största aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas. 

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller
henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. 

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra
de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen. 

Styrelsens förslag

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 147
566 233 kronor, Bolagets överkursfond om 577 705 947 kronor och Bolagets
balanserade resultat om 117 349 505 kronor, totalt 842 621 685 kronor. 

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i
ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 därmed inte
utbetalas. Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer ska gälla
för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för tiden fram till
slutet av nästa årsstämma. 

Ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga i syfte att möjliggöra för Bolaget att attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningarna ska därutöver vara
ändamålsenliga på så sätt att de motiverar ett långsiktigt värdeskapande för
Bolaget. Ersättning kan bestå av fyra delar: 

 -- fast lön och arvode,
 -- rörliga ersättningar, vilket inkluderar aktie- och aktiekursrelaterade
   incitamentsprogram,
 -- pensionsavsättningar, och
 -- andra ekonomiska förmåner.

Styrelsen beslutar vilken struktur ersättningen ska bestå av för att mest
effektivt uppfylla sitt syfte. För det fall rörliga ersättningar ska utbetalas,
ska dessa vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara
utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig
ersättning kan uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Eventuella aktie-
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas på sådant sätt att de
främjar intressegemenskap mellan Bolagets ägare och de ledande
befattningshavarna. 

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar sådant avsteg. Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets egna
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande: 

 1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst
   intill tiden för årsstämman 2018.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
   inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
 4. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var
   tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på
   börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets
möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare
kapitalanvändning i Bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med
avseende på Bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv
inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett
ökat aktieägarvärde. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. Punkt 16: Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av
aktier och fondemission 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och
fondemission i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan. Besluten är villkorade
av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang. (a) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets
aktiekapital med 46 673,45 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen ska genomföras genom att de återköpta egna aktier som Bolaget
innehar vid dagen för kallelse till årsstämman dras in. (b) Fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 46 673,45 kronor
genom överföring av 46 673,45 kronor från fritt eget kapital (enligt den
balansräkning som kommer att fastställas av årsstämman). Fondemissionen ska
genomföras utan att några nya aktier ges ut. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 

               _____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens förslag enligt
punkterna 14-16 samt revisorns och styrelsens yttranden enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr,
Stockholm från och med torsdagen den 11 maj 2017 och skickas i anslutning
därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna, tillsammans med valberedningens förslag, kommer även att hållas
tillgängliga på Bolagets webbplats www.naxs.se. Samtliga ovanstående handlingar
kommer också att framläggas på årsstämman. 

               _____________________

               Stockholm i maj 2017

             Styrelsen för NAXS AB (publ)

                    

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: +46 733-110 011

Informationen är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 klockan 08.30 (CET).Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

            NAXS AB (publ), Org.nr 556712-2972

           Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

        Telefon: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se

                 www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt
fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en
bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS
marknadsintroducerade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/