Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

08:30 / 2 June 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Stockholm 2 juni 2017

PRESSMEDDELANDE

NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhållit av årsstämman den 1 juni 2017, att förvärva egna aktier.
Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen
noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen. 

Bolaget innehar per dagens datum 934 815 egna aktier och det totala antalet
aktier i bolaget är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att
inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier. 

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende
av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. 

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att
återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning
i bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets
aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på
kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat
aktieägarvärde. 

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08.30 CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/