Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – juni 2017

08:30 / 14 July 2017 NAXS Press release

Delårsrapport januari – juni 2017

 

Stockholm, 14 juli 2017

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)

Första halvåret 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till 59,8 (45,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (3,04) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 866 MSEK (SEK 61,55 per aktie) per den 30 juni 2017, jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016.
  • Nettokassan uppgick till 459 MSEK (32,61 SEK per aktie) per den 30 juni 2017, jämfört med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.

Andra kvartalet 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till 49,2 (20,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,41 (1,35) SEK.

VD-kommentar

NAXS uppvisade en positiv utveckling under första halvåret 2017 med en ökning i NAV/aktie om 8,6%.

De allmänt positiva aktiemarknaderna medförde fortsatt goda möjligheter för våra fonder till exit av portföljbolag via börsnoteringar, vilket resulterade i 4 börsnoteringar och försäljningar av aktier i tidigare börsintroducerade bolag.

Under kvartalet avyttrade NAXS hela innehavet i MIPS, som förvärvats i börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i mars. Denna investering, en av de första investeringarna i enlighet med NAXS reviderade investerings policy, genererade en avkastning om 1,3 gånger investeringen efter knappt två månaders innehav.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 

  2017
1/1–30/6
2016
1/1–30/6
2017
1/4–30/6
2016
1/4–6/30
Resultat efter skatt, TSEK 59 828 45 208 49 246 20 014

  

  2017
30/6
2016
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 408 214 458 701
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 47 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 99 851 58 444
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 508 065 517 145
Nettokassa, TSEK 458 579 383 807
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 29,03 30,89
Nettokassa per aktie, SEK 32,61 25,85
Eget kapital per aktie, SEK 61,55 56,69
Börskurs, SEK 49,50 49,40


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande director
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/