Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Halvårsrapport januari – juni 2018

08:30 / 12 July 2018 NAXS Press release

Första halvåret 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (59,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (4,14) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 773 MSEK (SEK 60,73 per aktie) per den 30 juni 2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017. De omfattande aktieåterköpen under kvartalet samt betalning av utdelningen för 2017 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.
  • Nettokassan uppgick till 328 MSEK (25,77 SEK per aktie) per den 30 juni 2018, jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.

Andra kvartalet 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (49,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,72 (3,41) SEK.
  • NAXS betalade en utdelning om 2,53 SEK per aktie.

VD-kommentar

NAXS andra kvartal präglades av hög aktivitet.

Under maj månad investerade NAXS i Nordic Capital CV1, en ny fond som förvärvade vissa tillgångar från Nordic Capital Fund VII. Denna transaktion kombinerar ett nytt fondåtagande med en investering i en fondandel på sekundärmarknaden med full insyn i underliggande tillgångar. Vår bedömning är att investeringen innebär en attraktiv avvägning mellan risk och avkastning.

Under juni månad offentliggjorde NAXS en investering i JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II. På samma sätt som den tidigare fonden kommer denna att saminvestera med JAB Holding i konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Fonden kommer bl a att medföra en exponering mot av JAB Holding nyligen offentliggjorda investeringar, bland andra Pret a Manger och bildandet av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper. Vi är mycket glada över möjligheten att investera i en fond hos denna mycket eftertraktade rådgivare.

NAXS fortsatte under andra kvartalet att återköpa aktier och förvärvade ett block motsvarande 6% av det totala antalet utestående aktier. Vi betraktar denna transaktion som genomfördes till en rabatt om 16% mot substansen per Q1 2018 som klart värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. Över de senaste 12 månaderna har NAXS återköpt ca 9,5% av bolagets egna aktier.

Den femte juni godkände Årsstämman en utdelning om 2,53 SEK per aktie för verksamhetsåret 2017. Utdelningen motsvarar 5% av substansvärdet per den 31 december 2017.

Inklusive utdelningen för helåret 2017 har NAXS under de senaste 5 åren distribuerat 17,17 SEK per aktie via utdelningar och återköp.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2018
1/1–30/6
2017
1/1–30/6
2018
1/4–30/6
2017
1/4–6/30
Resultat efter skatt, TSEK 11 570 59 828 -9 473 49 246


  2018
30/6
2017
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 397 717 357 780
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 51 44
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 98 253 92 928
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 495 970 450 708
Nettokassa, TSEK 328 069 449 671
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 31,24 26,24
Nettokassa per aktie, SEK 25,77 32,97
Eget kapital per aktie, SEK 60,73 60,17
Börskurs, SEK 50,40 50,25


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/