Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS Bokslutskommuniké 2018

08:30 / 29 January 2019 NAXS Press release

Januari-december 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (40,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,45 (2,91) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017.
  • Nettokassan uppgick till 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018, jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.
  • Årsstämman 2018 beslutade att lämna en utdelning om 2,53 SEK per aktie.
  • Extra bolagsstämma i augusti beslutade om indragning av 1 355 340 aktier.

Fjärde kvartalet 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-2,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,31 (-0,20) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2018 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2019.

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,80 SEK per aktie, motsvarande 33 359 931 SEK per den 31 december 2018. Den faktiska utdelningen att föreslå årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan 33 359 931 SEK och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2019. Styrelsen kommer att offentliggöra den föreslagna utdelningen innan kallelsen till årsstämman publiceras.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

2018 var ett år med hög aktivitet för NAXS.
Under mars månad gjorde vi en direktinvestering, genom att delta i en riktad emission (private placement) av nyemitterade aktier, i Awilco Drilling PLC, en borriggsoperatör noterad på Oslo Stock Exchange. NAXS har därefter köpt fler aktier över marknaden och vid årets slut uppgick den totala investeringen i Awilco Drilling till MSEK 26,7 MSEK.

Under april meddelade vi att NAXS valt att delta i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur för Fond VII till vilken Nordic Capital överlåtit de kvarvarande onoterade bolagen. Därtill förvärvade NAXS ytterligare andelar i denna fond för 4 MEUR.

Under juni månad offentliggjorde vi en investering i JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II. Fonden saminvesterar med JAB Holding i konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Fonden medför också en exponering mot ett antal investeringar som nyligen genomförts av JAB Holding, bland andra Pret a Manger och den nyligen bildade dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper.

Under november månad investerade NAXS 3 MUSD i en senior säkerställd obligation om 150 MUSD emitterad av Jackel AS, som är ett helägt dotterbolag till Master Marine AS. Master Marine AS har varit ett av NAXS portföljbolag sedan Nordic Capital VII förvärvade bolaget 2009.

Slutligen så har NAXS under året löpande återköpt aktier, sammanlagt 1 723 126 aktier motsvarande 12,6% av aktierna.

NAXS substansvärde, inklusive lämnad utdelning, ökade med 6,9% under 2018 trots en brant nedgång på finansmarknaderna under Q4 vilket hade en väsentligt negativ effekt på värdet av bolagets noterade tillgångar vid årsskiftet.

Vid slutet av 2018 hade NAXS 35% av tillgångarna i form av likvida medel vilket gör att vi är väl positionerade att utnyttja eventuella investeringsmöjligheter som vi tror kan uppstå i en volatil och orolig marknad.

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/