Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS Delårsrapport januari – mars 2019

08:30 / 25 April 2019 NAXS Press release

Första kvartalet 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (21,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,33 (1,55) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 759 MSEK (SEK 63,75 per aktie) per den 31 mars 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018.
  • Nettokassan uppgick till 260 MSEK (21,87 SEK per aktie) per den 31 mars 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.

Vinstutdelning

Styrelsen har tidigare kommunicerat att den avser att göra utdelningen för verksamhetsåret 2018 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2019. Styrelsen meddelade att man avsåg föreslå årsstämman en utdelning uppgående till skillnaden mellan 2,80 SEK per aktie, motsvarande SEK 33,359,931, och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2019. Under perioden 1 januari till 31 mars 2019 återköpte NAXS aktier för ett totalt belopp om SEK 205 289. Således återstår SEK 33 154 642, motsvarande SEK 2,78 per aktie att disponera som utdelning för verksamhetsåret 2018. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om en utdelning om SEK 2,78 per aktie för 2018. Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS utvecklades positivt under första kvartalet då substansvärdet per aktie ökade med 3,1%.

Vi fortsatte att utöka ägandet i Awilco Drilling under perioden med köp av 94 974 aktier i samband med en nyemission.

Vad gäller distribution av vinstmedel till aktieägarna för verksmanhetsåret 2018 föreslår styrelsen årsstämman, som hålls den 4 juni, en utdelning om SEK 2,78/aktie. Detta motsvarar ca 4,5% av substansvärdet per den sista december 2018 och innebär en direktavkastning om 5,7% räknat på aktiekursen per den sista mars 2019. Utdelningen som andel av substansen motsvarar nivån under tidigare år.

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/