Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Halvårsrapport januari – juni 2019

00:30 / 16 July 2019 NAXS Press release

Första halvåret 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 14,7 (11,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,25 (0,86) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 695 MSEK (SEK 62,20 per aktie) per den 30 juni 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under andra kvartalet samt betalning av utdelningen för 2019 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.
  • Nettokassan uppgick till 205 MSEK (18,37 SEK per aktie) per den 30 juni 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.

Andra kvartalet 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-9,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,10 (-0,72) SEK.
  • NAXS betalade en utdelning om 2,78 SEK per aktie.

VD-kommentar

Årsstämman den 4 juni fattade beslut om en utdelning om 2,78 SEK per aktie för verksamhetsåret 2018, vilket motsvarar 4,5% av substansvärdet per den 31 december 2018.

Årsstämman beslutade vidare att minska det totala antalet aktier med ett antal motsvarande antalet av de egna aktier som återköpts innan kallelsen till Årsstämman, vilket då uppgick till 2,6% av det totala antalet aktier.

NAXS fortsatte att återköpa aktier under kvartalet och återköpte efter datum för kallelsens utskick ett block om 6% av totalt antal aktier. Vi betraktar denna transaktion, vilken genomfördes till en rabatt om 19% mot substansvärdet per Q1 2019, som klart värdeskapande för bolaget och våra aktieägare. Under de senaste 12 månaderna har NAXS återköpt motsvarande 11% av bolagets egna aktier.

NAXS har, till våra aktieägare, under de senaste 5 åren distribuerat sammanlagt 24,68 SEK per aktie via utdelningar och återköp.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2019
1/1–30/6
2018
1/1–30/6
2019
1/4–30/6
2018
1/4–6/30
Resultat efter skatt, TSEK 14 695 11 570 -1 144 -9 473


  2019
31/12
2018
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 434 174 406 861
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 63 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 30 293 86 953
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 464 467 493 814
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
56 308 56 784
Nettokassa, TSEK 205 197 261 444
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 38,87 34,15
Övriga investeringar per aktie, SEK 5,04 4,77
Nettokassa per aktie, SEK 18,37 21,94
Eget kapital per aktie, SEK 62,20 61,81
Börskurs, SEK 48,50 47,90
     

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 00.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/