Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – mars 2020

17:45 / 22 April 2020 NAXS Press release

Första kvartalet 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (15,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (1,33) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 704 MSEK (63,13 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 188 MSEK (16,86 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

Substansen per aktie inklusive under kvartalet utbetald utdelning ökade med 3,9% under det första kvartalet 2020. Emellertid kan de turbulenta marknadsförhållanden som nu råder komma att väsentligt påverka värderingarna av NAXS investeringar i private equity fonder och övriga investeringar.

Avsnittet Framtidsutsikter i denna rapport redovisar en summarisk känslighetsanalys av hur en värdeförändringar i NAXS investeringar påverkar företagets resultat och substansvärde.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2020
1/1–31/3
2019
1/1–31/3
Resultat efter skatt, TSEK -3 950 15 839


  2020
31/3
2019
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 497 471 436 026
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 71 57
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 111 024 73 313
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 608 495 509 339
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
18 839 64 052
Nettokassa, TSEK 188 012 260 430
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 44,61 36,61
Övriga investeringar per aktie, SEK 1,69 5,38
Nettokassa per aktie, SEK 16,86 21,87
Eget kapital per aktie, SEK 63,13 63,75
Börskurs, SEK 44,50 48,40


Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/