Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Nilörngruppen

Adding value to brands

Nilörngruppen

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder, framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser samt ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider.Expansiv historik

Nilörngruppen har sitt ursprung från en designerbyrå som Claes-Göran Nilsson startade i Borås i början på 1970-talet. Under 1980-talet expanderade bolaget via förvärv av främst svenska och nordiska textil- och etikettföretag. 1998 noterades Nilörngruppen på Stockholmsbörsen och bolaget fortsatte växa internationellt genom bolagsköp. Under perioden 2000-2008 gick bolaget sammantaget med förlust. Huvudägaren Traction köpte ut bolaget från Stockholmsbörsen 2009 och nuvarande VD Claes af Wetterstedt tillträdde. En ny strategi implementerades där fokus lades på att sälja fler produkter till bolagets största kunder och satsa på internationell expansion genom en förstärkt säljorganisation. Vidare avvecklades majoriteten av bolagets egna fabriker till förmån för produktion via externa leverantörer i Asien, med en mindre produktionskapacitet kvar internt. Sedan 2009 har bolaget visat vinst varje räkenskapsår och efter sex år av förändringar börsnoterades Nilörn återigen sommaren 2015.

Bolaget är marknadsledande i Norden samt har en stark marknadsposition i delar av Europa, främst i Storbritannien och Tyskland. Bolagets ökade försäljningssatsningar har varit lyckade och genererat både nya kunder samt merförsäljning till redan befintliga kunder. Storbritannien, som uppvisat god tillväxt under flera år, blev under 2015 Nilörns största marknad. Andra viktiga marknader där bolaget för närvarande har begränsad närvaro är Nederländerna, Frankrike, Italien och Spanien.

Mer än etiketter

Även om Nilörn, vid en första anblick, bara är en underleverantör som ser till att etiketter, förpackningar och accessoarer levereras till kunder inom mode- och konfektionsindustrin, så tillför bolaget mer än så. Nilörn bygger långsiktiga affärsrelationer och etablerar ett nära samarbete till kundernas olika avdelningar, där både ledning, marknadsförings-, försäljnings-, design- och logistikavdelningar är inblandade. Kunderna tillfrågar ofta Nilörn om att, i ett tidigt skede, delta i designprocessen och komma fram till varumärkeskoncept. Ett koncept kan innehålla allt från en handfull till drygt hundra etikett-, förpacknings- och tillbehörsförslag. Det ska finnas ett förenande tema som konsekvent har en röd tråd. Logotyper, grafik, färger, mönster och material kan användas för att ge ett stringent intryck på ett sätt som främjar ett effektivt budskap.

Intern och extern produktion

För att kunna konkurrera om större varumärkes- och designprojekt har bolaget insett att det är nödvändigt att vara nära kunderna, eftersom strategiska beslut fattas på huvudkontoren. Etiketter, förpackningar och tillbehör har blivit allt viktigare för att stärka varumärket och därmed blivit en fråga för kunders högsta ledning. Nilörns huvudkunder, varumärkesägarna, koncentrerar sina resurser på branding och design, varumärkesutveckling, marknadsföring och försäljning, medan underleverantörer hanterar all produktion. Kundernas produktion är främst belägna i lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa.

I och med att varumärkesägarna outsourcat produktionen förutsätter det att Nilörn finns representerade där kunden verkar, med egna företag eller via nätverk av strategiska partners. Cirka 85-90% av all produktion sker via partnerbolag vilket medför att Nilörn snabbt kan korrigera för efterfrågeförändringar. Dock är viss egen produktion viktig för att säkerställa leverans, kvalitet och flexibilitet. Dessutom behålls produktionskompetens och kostnadskännedom vid upphandlingar.

Logistiklösningar och IT-system på global basis

Nilörns automatiska ordersystem ger total kontroll genom försörjningskedjan. När en produktionsorder från kunden skickas till producenten mottar Nilörn på samma gång en etikettbeställning från kundens system i en helautomatiserad process. Ordern hanteras automatiskt av Nilörn och inom 48 timmar levereras allt från vävda etiketter till prislappar och streckkodsetiketter till producenten.

Nilörns webblösning designades med både kunden och producenten i åtanke. Verktyget ger en fullständig översikt över beställning, lagring och distribution, vilket gör det möjligt för både kunden och producenten att beställa etiketter och kontrollera leverans. Webblösningen, som finns tillgänglig på flera språk, skräddarsys för varje kunds behov och fungerar som ett verktyg för direkt och kontinuerlig kontroll. Stöd i realtid erbjuds och systemet stöder både intern och extern kommunikation hanterad av Nilörns IT-system. Kunderna kan integrera denna tjänst i sina egna system, så att kunder och tillverkare kan beställa och övervaka orderplacering samt distribution. Nilörns webblösning erbjuder även en omfattande uppsättning av uppföljning och rapportgenererande alternativ.

Stark balansräkning och finansiella mål

Nilörns finansiella målsättning är en maximal nettoskuld/EBITDA om 2,0x över en konjukturcykel och bolagets historiska snitt är -0,3x. Därmed har bolaget en balansräkning som tillåter en förvärvsagenda. I dess tidigare form var Nilörn en förvärvsmaskin och köpte bolag runtom i Europa. Förvärvet av HC Etiketter under 2017 var bolagets första förvärv sedan 2007.

Tillväxtmålet är att, över en konjunkturcykel, uppvisa en omsättningstillväxt överstigande 7% per år och en rörelsemarginal om minst 10%.