Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt förbättring för Nolato. Omstrukturerar i USA

12:46 / 11 October 2001 Nolato Press release

Nolato fortsätter att förbättra kvartals-resultaten och genomför en omstrukturering av USA-verksamheten. Genomförda strukturella åtgärder i Nolato Mobile Communication ger successivt väsentligt förbättrade kvartalsresultat. Det positiva kassaflödet fortsätter. För att ytterligare anpassa kapaciteten till nya marknadsförutsättningar inom mobil telefoni stänger Nolato successivt produktionen i Nolato Shieldmate, men behåller organisationen för teknisk utveckling av mobiltelefoner i USA. Nolato förvärvade Nolato Shieldmate i mars 2000. Huvudskälet till förvärvet var att få Motorola, som är världens näst största tillverkare av mobiltelefoner, som en betydelsefull kund till Nolato. Därigenom erhölls en stark position i en snabbt växande marknad för mobiltelefoner i USA. Under de senaste 12 månaderna har marknaden för mobiltelefoner genomgått stora strukturella förändringar. Nolato Shieldmates största kunder har under år 2001 ändrat sin tillverkningsstrategi i USA och flyttat all slutmontering till verksamheter utanför USA. För att anpassa Nolato Shieldmate till den nya marknadssituationen, stängs successivt produktionen i USA. Kunderna kommer även i fortsättningen att utveckla nya mobiltelefoner i USA, som senare skall tillverkas i Europa och Kina. Nolato Shieldmate behåller därför sin organisation för teknisk utveckling av nya mobiltelefoner, för att därigenom stödja kunderna i USA med för dem viktig teknisk kompetens. Efter att utvecklingsprojekten är genomförda avses produktion komma att ske vid Nolatos anläggningar i Europa och Kina. Nolato Shieldmate beräknas få ett rörelseresultat första nio månaderna under 2001 på ca -53 Mkr, varav -9 Mkr avser kvartal 3. Beräknade förluster för kvartal fyra ingår i nedanstående redovisade extraordinära resultateffekt. Detta innebär att inga ytterligare förluster i Nolato Shieldmate kommer att redovisas under kvartal fyra eller nästa år. Stängningen av Nolato Shieldmate beräknas medföra en extraordinär resultateffekt i Nolatokoncernen på netto -260 Mkr efter skatteeffekt. I detta resultat ingår kostnader för nedskrivning av tillgångar med 50 Mkr och goodwill med 325 Mkr, vilket motsvarar hela Nolato Shieldmates goodwill. Den årliga goodwillavskrivningen för Nolato Shieldmate, som varit 16 Mkr bortfaller. Koncernens egna kapital 30 juni 2001 uppgick till 550 Mkr. Effekten på eget kapital genom att successivt stänga Nolato Shieldmate motverkas delvis genom uppskrivning av bokfört värde på fastigheterna. Efter en omfattande extern värdering av koncernens fastigheter, har Nolato beslutat att skriva upp det bokförda värdet med 94 Mkr. Genom det högre bokförda värdet på fastigheterna ökar de årliga avskrivningarna med 3 Mkr. Den samlade effekten av nu vidtagna åtgärder minskar koncernens egna kapital med netto 190 Mkr efter skatteeffekt och därmed uppgår eget kapital i koncernen till 360 Mkr, vilket ger en soliditet på ca 18%. De ekonomiska konsekvenserna av samtliga ovanstående åtgärder är granskade och godkända av koncernens revisorer. Beslutet att successivt stänga produktionen i Nolato Shieldmate är en del av samlade strukturella åtgärder, som Nolato Mobile Communiction genomför för att anpassa kostnader och kapacitet. Samtliga hittills genomförda åtgärder har snabbt fått avsedd resultateffekt. Den kraftiga resultatförbättringen som Nolato Mobile Communication redovisade under kvartal två har fortsatt och rörelseresultatet i Mobile Communication under kvartal tre bedöms bli +25 Mkr. Resultat efter finansiella poster exkl jämförelsestörande kostnader i hela Nolatokoncernen förbättrades från -65 Mkr under kvartal ett till -37 Mkr under kvartal två. Den starka resultatförbättringen fortsätter och resultatet för kvartal tre uppgår preliminärt till -10 Mkr. Kassaflödet efter investeringar under kvartal tre fortsätter att vara positivt. Genom presenterade åtgärder eliminerar Nolato framtida USA-förluster och frigör därmed resurser för att kunna fortsätta andra viktiga satsningar. Hur ytterligare satsningar, på framförallt den viktiga kinesiska marknaden för mobil telefoni skall göras, kommer att utvärderas under de närmaste månaderna. En komplett delårsrapport lämnas den 30 oktober 2001. Torekov 11 oktober 2001 Tomas Sjölin VD och koncernchef Ytterligare information lämnas vid telefonkonferens kl 15.00 på telefonnummer 08-440 70 80 och kod 606942. Presentationsmaterial till konferensen finns från kl 14.00 på: www.nolato.se/telekonferens För vidare information kontakta Tomas Sjölin, VD och koncernchef, 0431-44 22 94 / 0708 25 26 46 Per-Ola Holmström, Finansdirektör, 0431-44 22 03 / 0705 76 33 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00410/bit0001.pdf

Show as PDF