Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fullföljer sitt kraftfulla omstruktureringsprogram

08:39 / 20 March 2001 Nolato Press release

Nolato fullföljer sitt kraftfulla omstruktureringsprogram Omstruktureringen av Mobile Communication kommer att fullföljas helt enligt de beslut som tidigare offentliggjorts, innebärande neddragningar av personal på totalt ca 800 personer sedan hösten 2000 samt nedläggningar av verksamheterna Mobitec i Lomma och Nolato Texas i USA. Totalt har dessa omstruktureringar medfört jämförelsestörande kostnader på 221 Mkr. 131 Mkr reserverades redan i bokslutet 2000, medan ytterligare jämförelsestörande kostnader tillkommer med 90 Mkr under första kvartalet 2001. Det innebär enligt nuvarande bedömning, att samtliga kostnader tagits för all personal och utrustning som blivit övertalig från och med 1 april 2001. I bokslutskommunikén för år 2000 angavs att 2001 haft en svag inledning. Denna tendens har fortsatt främst inom affärsområdet Mobile Communication och de låga volymerna påverkar lönsamheten negativt. Resultatet efter finansnetto för koncernen var minus 35 Mkr per sista februari, före jämförelsestörande poster. I bokslutskommunikén den 7 februari redogjordes för beslutet att stänga Nolato Texas och flytta tillverkningen till Nolato Shieldmate i Chicago. I kommunikén påtalades också att inledningen av årets volymer var svag. Detta ledde till att vi därför också aviserade ytterligare omstruktureringsåtgärder för Mobile Communication. Dessa blev kraftfullare och mer omfattande än tidigare planerat och offentliggjordes i ett pressmeddelande den 27 februari. Där redogjordes för att produktionen vid Nolato Mobitec i Lomma flyttas till Nolato Mobile i Kristianstad och till Nolato Silikonteknik i Hallsberg. Samtidigt genomförs en omstrukturering av Nolato Mobile i Kristianstad. All verktygstillverkning och teknikutveckling i Europa samlas i teknik och utvecklingsbolaget TEC i Kristianstad. Sammantaget medförde dessa åtgärder att 400 medarbetare varslades inom affärsområdet i Sverige. Kostnaderna för dessa omfattande omstruktureringar beräknas därför uppgå till 90 Mkr, vilket överstiger de 30 Mkr som aviserades i bokslutskommunikén. Dessa kostnader kommer att belasta första kvartalet som jämförelsestörande kostnader. Det innebär enligt nuvarande bedömning, att samtliga kostnader tagits för all personal och utrustning som blivit övertalig från och med 1 april 2001. Under hösten 2000 presenterades också omstruktureringar som innebar neddragning av personal i Kristianstad samt i Hallsberg. Totalt innebär samtliga åtgärder presenterade den senaste 7-månaders perioden, neddragning av personal med ca 800 personer samt koncentration av verksamheten med stängning av Mobitec och Texas. Nolato har vidtagit omfattande omstruktureringar av affärsområdet Mobile Communication, för att skapa slagkraftiga verksamheter i Sverige, USA och Kina, med kompetenser och resurser för den framtida utvecklingen och tillverkning av mobiltelefoner, med kostnadseffektiva enheter. Inledningen hittills av året har visat låga volymer inom affärsområde Mobile Communication, både i Europa och USA. Flertalet kunder i affärsområdet har haft en mycket låg efterfrågan i förhållande till den kapacitetsnivå vi har i affärsområdet, både vad gäller personal- och maskinkapacitet. De låga volymerna har pressat lönsamheten kraftigt, trots vidtagna anpassningar av kostnaderna under förra hösten. Resultatet efter finansnetto för koncernen uppgår till minus 35 Mkr per sista februari, före jämförelsestörande kostnader. Övriga affärsområden berörs ej på motsvarande sätt av ovanstående förändrade marknadsbild. Dock märks en viss avmattning av konjunkturen också inom övriga affärsområden. Telekomsegmentet inom affärsområde Industrial Components har haft låga volymer under första kvartalet. Ytterligare information lämnas i Nolatos kvartalsrapport för första kvartalet den 2 maj 2001. För ytterligare kommentarer, kontakta: Tomas Sjölin, koncernchef och vd, 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finans- och ekonomidirektör, 0431-442293 eller 0705- 763340. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT00120/bit0001.pdf

Show as PDF