Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader januari -mars 2001

14:28 / 2 May 2001 Nolato Press release

Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader januari - mars 2001 Den turbulenta och osäkra utvecklingen av den internationella telekom- industrin, särskilt mobil telefoni, har en avsevärd påverkan på Nolato ·Omsättningen minskade med 13 procent till 643 Mkr (737); AO Mobile Communication minskade med 164 Mkr ·Resultatet efter finansnetto minskade till - 65 Mkr (87) exkl. jämförelsestörande poster respektive - 155 Mkr (87) inkl. jämförelsestörande poster ·Rörelseresultatet minskade till - 51 Mkr (93) exkl. jämförelsestörande poster ·Resultatet per aktie minskade till - 3:00 kr (3:20) exkl. jämförelsestörande poster, respektive till - 6:80 kr (3:20) inkl. jämförelsestörande poster ·Omstruktureringen av Mobile Communication pågår intensivt bland annat enligt de ytterligare beslut om åtgärder som offentliggjorts den 20 mars, innebärande tillkommande jämförelsestörande kostnader på 90 Mkr vilka i sin helhet belöper på första kvartalet 2001 FÖRSÄLJNING Omsättningen minskade med 13 procent till 643 Mkr (737). Den kraftiga ökningstakt som Affärsområde Mobile Communication hade under föregående år, speciellt första halvåret, bromsades upp redan under fjärde kvartalet föregående år. Under första kvartalet 2001 har volymerna fortsatt att minska mycket kraftigt hos flera av de stora kunderna inom affärsområdet i Europa och USA, vilket lett till väsentligt minskad fakturering. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt och omsättningen ökade med 43 procent, inklusive förvärv. Dock har en avsevärd minskning av volymerna inom telekomsegmentet ägt rum under kvartalet. En viss konjunkturavmattning har också konstaterats inom övriga kundsegment under perioden. RESULTAT Rörelseresultatet minskade till - 51 Mkr (93) exklusive jämförelsestörande poster, respektive minskade till - 141 Mkr (93), inklusive jämförelsestörande poster. Resultatet efter finansnetto minskade till - 65 Mkr (87) exkl. jämförelsestörande poster, respektive minskade till - 155 Mkr (87) inkl. jämförelsestörande poster. Resultatet per aktie uppgick till - 3:00 kr (3:20) exkl. jämförelsestörande poster, respektive minskade till - 6:80 kr (3:20) inkl. jämförelsestörande poster. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 6,4 procent för senaste 12-månadersperioden (17,7 procent kalenderår 2000), exklusive jämförelsestörande poster. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 6,3 procent för senaste 12-månadersperioden (18,2 procent kalenderår 2000), exklusive jämförelsestörande poster. Den mycket kraftiga volymnedgången inom Mobile Communication medför att rörelseresultatet och rörelsemarginalerna blir kraftigt negativa. Samtidigt kvarstår under hela första kvartalet kostnader för de neddragningar som fortsatt pågår, vilket ytterligare försämrar rörelsemarginalerna. Som meddelades den 20 mars intensifierar Nolato sitt kraftfulla omstruktureringsprogram inom Mobile Communication, vilket innebär ytterligare jämförelsestörande kostnader under första kvartalet med 90 Mkr, utöver de strukturkostnader som reserverades i årsbokslutet. Det innebär att kostnaderna tagits för personal och utrustning som blivit övertalig från och med 1 april 2001. Merparten av de jämförelsestörande kostnaderna utgörs av personalkostnader. Även inom Industrial Components har rörelseresultatet och rörelsemarginalerna minskat som en följd av de lägre volymerna inom telekomsegmentet, vilket svarar för cirka en tredjedel av affärsområdets omsättning. Affärsområde Mobile Communication Faktureringen minskade med 36 procent till 296 Mkr (460), motsvarande 46 procent av koncernens totala fakturering. Rörelseresultatet minskade till - 68 Mkr (64), exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet försämrades jämfört med 2000, dels som en effekt av den mycket lägre omsättningen, dels som en effekt av den för höga kostnadsmassan under kvartalet (se kommentarer ovan under rubriken "Resultat"). Omstruktureringen av Mobile Communication kommer att fullföljas helt enligt de beslut som tidigare offentliggjorts, innebärande neddragningar av personal på totalt ca 900 personer sedan hösten 2000 samt nedläggningar av verksamheterna Mobitec i Lomma och Nolato Texas i USA. Totalt har dessa omstruktureringar medfört jämförelsestörande kostnader på 221 Mkr. 131 Mkr reserverades redan i bokslutet 2000, medan ytterligare jämförelsestörande kostnader tillkommit med 90 Mkr som belastat första kvartalet 2001. Affärsområde Industrial Components Faktureringen ökade med 43 procent till 283 Mkr (198), motsvarande 44 procent av koncernens totala fakturering. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, medan förvärvade bolag omsatte 76 Mkr netto. Rörelseresultatet minskade till 13 Mkr (24). I bokslutskommunikén rapporterades en viss avmattning av volymerna runt årsskiftet. Under första kvartalet kan en minskning av volymerna konstateras inom telekomsegmentet samt en viss avmattning som en följd av konjunkturen inom övriga kundsegment. Samtidigt innehöll kvartalet en relativt stor andel projektförsäljning som normalt har lägre lönsamhet än produktförsäljning. De utländska bolagen som förvärvades föregående år har ännu inte nått upp till den lönsamhet som övriga affärsområden har, vilket också försämrar marginalerna jämfört med föregående år. Affärsområde Branded Products Faktureringen var oförändrad och uppgick till 47 Mkr (47), motsvarande 7 procent av koncernens totala fakturering. En viss avmattning av volymerna för Sunnex Equipment kan konstateras som en följd av konjunkturen i Europa och USA. Rörelseresultatet var 3 Mkr (5). Affärsområde Medical Components Faktureringen ökade med 33 procent till 20 Mkr (15), motsvarande 3 procent av koncernens totala fakturering, som en följd av nya intressanta kundprojekt. Rörelseresultatet ökade till 4 Mkr (2). PERSONAL De pågående omställningsprogrammen inom Mobile Communication medför att antalet anställda kommer att minska kraftigt med cirka 900 personer jämfört med hösten 2000. Samtliga neddragningar är färdigförhandlade och samtlig berörd personal är informerad. INVESTERINGAR De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till 57 Mkr (44), exklusive förvärv. Under samma period föregående år gjordes också investeringar i form av förvärv med 346 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet före investeringar uppgick till 54 Mkr (139), medan kassaflödet efter investeringsverksamheten kraftigt förbättrades och uppgick till - 3 Mkr, jämfört med - 251 Mkr föregående år. Räntebärande tillgångar uppgick till 87 Mkr (77 december 2000) och räntebärande skulder till 980 Mkr (950 december 2000), vilket gör att nettoskulden var 893 Mkr (873). Soliditeten minskade till 25 procent (28 procent, december 2000). Eget kapital uppgick till 590 Mkr (730 december 2000). FRAMTIDSUTSIKTER På grund av den osäkra och turbulenta situationen som råder inom marknaden för mobiltelefoner, främst inom Europa och USA, lämnas ingen prognos för helåret 2001. MODERBOLAGET Omsättningen uppgick till 12 Mkr (11). Resultatet efter finansnetto uppgick till 17 Mkr (16). I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som i senaste årsredovisningen. Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Rapport för andra kvartalet 2001: 9 augusti 2001 Rapport för tredje kvartalet 2001: 30 oktober 2001 Torekov 2 maj 2001 Nolato AB (publ) Tomas Sjölin VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, VD och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 Ytterligare information om Nolato finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00920/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00920/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF