Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Kallelse till extra bolagsstämma

16:47 / 20 March 2002 Nolato Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Nolato AB (publ) Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2002 i Idrottsparken i Grevie. Den extra bolagsstämman kommer att avhållas omedelbart efter den ordinarie bolagsstämman 2002, som kommer att inledas kl 14.00. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall senast kl 16.00 onsdagen den 3 april 2002 anmäla detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov eller per fax 0431-44 22 91. Anmälan kan även göras via telefon 0431-44 22 90 eller e-post nolatoab@nolato.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före bolagsstämman. Anmälan kommer, om annat inte meddelats av aktieägaren, att anses omfatta såväl den extra som den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare som före tidpunkten för denna kallelse till extra bolagsstämma anmält sig till den ordinarie bolagsstämman 2002, kommer, om annat inte meddelats av aktieägaren, att anses ha anmält sig jämväl till den extra bolagsstämman. RÄTT ATT DELTAGA Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 28 mars 2002 har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, måste aktieägare senast några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, m m 8. Stämmans avslutande Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, m m (punkt 7) Styrelsen beslutade den 13 och 19 mars 2002 - under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 37.582.010 kronor genom nyteckning av högst 788.400 aktier av serie A och högst 6.728.002 aktier av serie B, eller det högre belopp respektive högre antal aktier av serie B som må följa av konvertering av skuldförbindelser tillhörande bolagets konvertibla förlagslån 1998/2003, dock högst 38.289.925 kronor respektive högst 7.657.985 aktier, envar aktie på nominellt 5 kronor, och på följande villkor i övrigt. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) gamla aktier av serie A respektive serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av respektive aktieslag. Subsidiär företrädesrätt skall inte förekomma. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 12 april 2002. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 17 april 2002 till och med den 8 maj 2002. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. För det fall samtliga företrädesrätter inte utnyttjas för teckning, skall styrelsen bestämma hur aktier tecknade utan företrädesrätt skall fördelas. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelning skett. För envar tecknad aktie skall erläggas ett kontant belopp om 35 kronor. Aktieägares företrädesrätt att deltaga i nyemissionen, som inte motsvaras av en hel ny aktie, skall försäljas enligt 4 kap 3 a § aktiebolagslagen. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2002. Innehavare av konvertibler hänförliga till det konvertibla förlagslånet 1998/2003 skall ha rätt att deltaga i nyemissionen om konvertering verkställts senast den 2 april 2002. Styrelsens beslut om nyemission enligt ovan är villkorat av godkännande av aktieägare representerande två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen beslutade slutligen föreslå att verkställande direktören eller den styrelsen därtill utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i besluten avseende aktiekapitalökning som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket. HANDLINGAR Styrelsens beslut om nyemission - under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor från och med tisdagen den 2 april 2002. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på bolagsstämman samt på bolagets hemsida www.nolato.se. Torekov i mars 2002 Nolato AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT01220/wkr0002.pdf

Show as PDF