Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nyemission i Nolato - satsar i Kina och Ungern

08:13 / 14 March 2002 Nolato Press release

Får ej distribueras i USA eller Kanada Nyemission i Nolato - satsar i Kina och Ungern · Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 265 Mkr · Potentialen inom Mobile Communication, strategiskt viktiga satsningar i Kina och Ungern samt avslutat omstruktureringsprogram motiverar emissionen · Cirka 60 procent av emissionen är garanterad och aktieägare motsvarande ytterligare 20 procent är positiva till emissionen och har förklarat att de avser teckna sina andelar av emissionen · Emissionskurs och företrädesrelation fastställs 19 mars 2002. Extra bolagsstämma 9 april 2002 och teckningstid 17 april - 8 maj 2002 · Pågående strategiskt viktiga satsningar i Kina och Ungern samt det nu avslutade omstruktureringsprogrammet skapar ett behov av att stärka den finansiella ställningen. Vidare bedömer styrelsen att en tillväxt i Nolatos försäljning kommer att inledas under det andra halvåret 2002, främst till följd av en gradvis återhämtning på marknaderna för mobiltelefoner och infrastruktur inom telekom. Detta kommer att medföra såväl investeringar som en ökad rörelsekapitalbindning. I syfte att ge Nolato den finansiella handlingsfrihet som krävs för att framgångsrikt kunna tillvarata potentialen på nya och befintliga marknader, har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission. Emissionsbeslutet Styrelsen för Nolato AB (publ) har beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst cirka 265 Mkr. Emissionskursen och företrädesrelationen kommer att fastställas av styrelsen den 19 mars 2002. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma, som skall hållas den 9 april 2002 i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Bakgrund och motiv 1997-2000 Alltsedan Nolatos förvärv av Ericssons tillverkningsenhet för plastkomponenter i Kristianstad i januari 1997 har företag inom telekomindustrin utvecklats till en allt viktigare kundkategori för Nolato. Detta har bidragit till att Nolato under senare år fram till mitten av år 2000 uppvisat kraftig tillväxt med god lönsamhet. Nolatos positiva utveckling skedde under gynnsamma förhållanden på mobiltelefonmarknaden, där kunderna prognostiserade fortsatt god tillväxt och började efterfråga nära samarbeten med globala leverantörer inom såväl teknikutveckling som produktion. Mot bakgrund av detta har Nolato fokuserat på tillväxt och internationalisering genom bl.a. etablering av produktion i USA genom bildandet av Nolato Texas under år 1998 samt förvärvet av Shieldmate Robotics, senare namnändrat till Nolato Shieldmate, i början av år 2000. Omstrukturering Efter ett antal år med stark tillväxt på mobiltelefonmarknaden inleddes under mitten av år 2000 en period med kraftigt minskade volymer, samtidigt som de största kunderna i USA och Europa flyttade produktion till lågkostnadsländer. De förändrade marknadsförutsättningarna påverkade Nolato negativt med kraftigt minskad omsättning och ett försämrat resultat som följd. De nya marknadsförutsättningarna innebar dock möjligheter för Nolato att öka produktionen i Ungern samt att etablera produktion i Kina, där ett växande antal av Nolatos globala kunder och deras kontraktstillverkare etablerat sig. Vidare uppstod ett behov av att på Nolatos övriga marknader anpassa kapaciteten till den lägre tillväxttakten och öka fokuseringen på de områden som utgör koncernens kärnverksamhet. Nolato påbörjade därför tidigt ett omfattande omstruktureringsprogram, som innefattade att två produktionsenheter i USA och två i Sverige stängdes, samtidigt som kapaciteten minskades i de kvarvarande enheterna inom affärsområde Mobile Communication. Vidare har samtliga verksamheter inom affärsområdet Branded Products avyttrats. Som en del av omstruktureringen har bolaget minskat personalstyrkan med en tredjedel. Omstruktureringsprogrammet har minskat kostnadsmassan och har därigenom haft en betydande positiv effekt på resultatet under de två sista kvartalen 2001. Vidare har åtgärderna ökat konkurrenskraften genom väsentligt mer kostnadseffektiv produktion i Sverige samt frigjort ledningsresurser och finansiella resurser för satsning inom koncernens prioriterade områden. För ytterligare information om Nolatos omstruktureringsprogram, se avsnittet Effekter av omstruktureringsprogrammet. Försäljningsökning Det är styrelsens bedömning att marknadsutvecklingen inom telekomsektorn under det första halvåret 2002 kommer att vara fortsatt svag, men att aktiviteten ökar under det andra halvåret 2002 på marknaderna för mobiltelefoner och infrastruktur för telekom. Den förväntade försäljningsökningen på världsmarknaden för mobiltelefoner är hänförlig till en bedömning om ett större antal användare av mobiltelefoner, främst i Asien, samt ett ökat utbyte av mobiltelefoner hos befintliga användare till följd av att ny teknologi introduceras. Inom infrastruktur för telekom avviker inte Nolatos bedömning från den uppfattning som har kommunicerats av Nolatos kunder, nämligen att telekomoperatörernas infrastrukturinvesteringar kommer att öka under det andra halvåret till följd av kapacitetssatsningar samt utbyggnad av ny teknologi såsom 3G. De förbättrade marknadsförutsättningarna under andra halvåret 2002 förväntas gynna utvecklingen inom såväl Mobile Communication som Industrial Components marknadsområde Telecom. Vidare förväntar sig styrelsen en positiv utveckling inom Medical Components samt inom Industrial Components marknadsområde Household. Utvecklingspotential Kostnaderna för det omstruktureringsprogram som Nolato genomfört under 2000 och 2001 har haft en negativ påverkan på Nolatos egna kapital. Sammantaget medför omstruktureringsprogrammet samt pågående strategiskt viktiga satsningar i Kina och Ungern ett behov av att stärka bolagets finansiella ställning för att tillvarata potentialen hos globalt verksamma kunder. Vidare bedömer styrelsen att en tillväxt i Nolatos försäljning kommer att inledas under det andra halvåret 2002 främst till följd av en gradvis återhämtning av marknaden för mobiltelefoner och infrastruktur för telekom. Detta kommer att medföra såväl investeringar som en ökad rörelsekapitalbindning. Styrelsen för Nolato har därför beslutat att genomföra den föreliggande nyemissionen i syfte att stärka den finansiella ställningen och därmed ge Nolato den finansiella handlingsfrihet som krävs för att framgångsrikt kunna tillvarata potentialen på nya och befintliga marknader. Stöd för emissionen Bolagets huvudaktieägare, familjerna Jorlén, Boström och Paulsson, har tillsammans med Catella Capital förbundit sig att teckna A-aktier och B- aktier för ett sammanlagt belopp om cirka 160 Mkr. Därutöver har aktieägare, som representerar ytterligare 20 procent av aktiekapitalet, förklarat att de är positiva till nyemissionen och har för avsikt att teckna sina andelar av emissionen. Effekter av omstruktureringsprogrammet Kostnaderna för det nu slutförda omstruktureringsprogrammet har uppgått till totalt cirka 615 Mkr (varav cirka 131 Mkr år 2000 och cirka 484 Mkr år 2001). Nolato har reserverat för samtliga kostnader relaterade till omstruktureringsprogrammet under år 2000 och 2001, varför kostnaderna ej förväntas få någon ytterligare effekt på bolagets framtida resultat. Kassaflödet beräknas dock belastas med 10 - 20 Mkr under år 2002 till följd av återstående kostnader för omstruktureringsprogrammet. Det negativa resultatet under år 2001 och reserveringarna avseende omstruktureringsprogrammet har haft en negativ påverkan på bolagets egna kapital. Detta har i sin tur föranlett en diskussion med bolagets långivare avseende lånevillkoren 1) varvid en ny överenskommelse träffats samtidigt som avsikten är att Nolato skall teckna nya kreditavtal i samband med nyemissionen. Härvid bör noteras att Nolato endast i begränsad omfattning ställt säkerhet till bolagets långivare och att långivarna inte har begärt någon extra amortering. Med antagande om att emissionen blir fulltecknad uppnår Nolato en soliditet proforma per 31 december 2001, inklusive avyttringen av Nolato Elastoteknik, om cirka 33 procent. Även om kostnaderna för omstruktureringsprogrammet har haft en betydande negativ effekt på Nolatos redovisade resultat har Nolato genererat ett starkt positivt kassaflöde. Under år 2001 uppgick kassaflödet efter investeringar till 292 Mkr vilket bl. a. möjliggjort en minskning av nettoskulden med 231 Mkr under året. Per 31 december 2001 uppgick Nolatos kassa till 136 Mkr oaktat den ytterligare likviditetsförbättring om 76 Mkr som försäljningen av Nolato Elastoteknik gav upphov till i januari 2002. Tidplanen har fastställts enligt följande: 19 mars Emissionskursen och företrädesrelationen fastställs. 22 mars Prospekt inklusive årsredovisning för 2001 skickas till aktieägarna. 9 april Extra bolagsstämma i anslutning till ordinarie bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission. 10 april Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen. 12 april Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Nolatos aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. 17 april - 3 maj Handel med teckningsrätter. 17 april - 8 maj Teckningstid. Enskilda Securities och ABG Sundal Collier är rådgivare till Nolato i den föreliggande emissionen. För ytterligare information kontakta Tomas Sjölin, VD, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 1) De ursprungliga villkoren till de största långivarna föreskrev bland annat att Nolatos soliditet skulle uppgå till minst 30 procent samt att bolaget skulle ha en räntetäckningsgrad om minst 4 gånger. Nolato uppvisade per 31 december 2001 en soliditet, proforma inklusive avyttringen av Nolato Elastoteknik, på 23 procent och negativ räntetäckningsgrad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00180/wkr0002.pdf

Show as PDF