Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Villkoren för Nolatos nyemission fastställda

08:37 / 19 March 2002 Nolato Press release

Får ej distribueras i USA eller Kanada Villkoren för Nolatos nyemission fastställda · Emissionsvillkor - 2:5 till emissionsskurs om 35 kr per aktie · Företrädesemissionen inbringar högst cirka 263 Mkr Styrelsen för Nolato AB (publ) har idag fastställt villkoren för den nyemission som offentliggjordes den 14 mars 2002 (se Nolatos hemsida: www.nolato.se) och som är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma. Villkoren för företrädesemissionen innebär att bolagets aktieägare får teckna två nya aktier för vart femtal gamla aktier. Aktier av serie A respektive serie B berättigar till teckning av aktier av serie A respektive serie B. Emissionskursen är 35 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst cirka 263 Mkr. Tidplanen har fastställts enligt följande: 22 mars Prospekt inklusive årsredovisning för 2001 skickas till aktieägarna. 9 april Extra bolagsstämma i anslutning till ordinarie bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission. 10 april Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen. 12 april Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Nolatos aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. 17 april - 3 maj Handel med teckningsrätter. 17 april - 8 maj Teckningstid. Enskilda Securities och ABG Sundal Collier är rådgivare till Nolato i den föreliggande nyemissionen. För ytterligare information kontakta Tomas Sjölin, VD, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00070/wkr0002.pdf

Show as PDF