Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Kommuniké efter bolagsstämma

15:49 / 28 April 2004 Nolato Press release

Nolato: Kommuniké efter bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma har idag hållits i Nolato AB, i närvaro av drygt 200 aktieägare. Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén. Till styrelseledamöter omvaldes Gun Boström, Georg Brunstam, Henrik Jorlén, Krister Jorlén, Erik Paulsson, Carl-Gustaf Sondén och Claes Warnander. Till revisorer för de kommande fyra åren omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young, med Ingvar Ganestam som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att lämna en utdelning på 0,80 kr per aktie för räkenskapsåret 2003. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 3 maj och utdelningen beräknas skickas ut från VPC den 6 maj. Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 665.000 kr, att fördelas till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman avslog Aktiespararnas förslag enligt vilket en nomineringskommitté skulle utses av stämman. I stället beslöts att nomineringskommittén skall bestå av fyra ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Ledamöterna skall utses genom att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång kontaktar de fem största aktie-ägarna i bolaget för att diskutera förslag på medlemmar i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse i nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i Nolato skall kunna lämna förslag på ledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras senast sista november. Nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma. Stämman avslog vidare Aktiespararnas förslag om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté bland styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i bolaget. Styrelsen kommer därför, liksom tidigare, i sin helhet agera som revisionskommitté. Under stämman redogjorde styrelsens ordförande för ersättningskommitténs arbete. Koncernchefens, Georg Brunstam, anförande vid stämman finns tillgängligt på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT20870/wkr0006.pdf Kommunikén som pdf-fil

Show as PDF