Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar fortsatt resultatförbättring - ökning med 23 procent tredje kvartalet

13:28 / 27 October 2005 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport ett starkt förbättrat resultat för tredje kvartalet. Jämfört med samma period föregående år ökade koncernens resultat efter finansnetto med 23 procent till 58 Mkr (47).

• Omsättningen tredje kvartalet uppgick till 535 Mkr (540) • Rörelseresultatet ökade med 15% till 60 Mkr (52) • Resultat efter finansnetto ökade med 23% till 58 Mkr (47) • Resultat efter skatt ökade med 24% till 47 Mkr (38) • Resultat per aktie ökade med 23% till 1,78 kr (1,45) • Resultat efter finansnetto för 2005 bedöms överstiga föregående år

– God volymutveckling och högt kapacitetsutnyttjande inom framför allt Nolato Telecom och Nolato Medical ligger bakom den fortsatta ökningen av resultatet, kommenterar Georg Brunstam, VD och koncernchef i Nolato. Under tredje kvartalet ökade Nolato Telecom rörelseresultatet med 6 procent till 37 Mkr (35), Nolato Industrial med 19 procent till 19 Mkr (16) och Nolato Medical med 83 procent till 11 Mkr (6).

Volymutvecklingen inom Nolato Telecom har varit stark och nya, betydande kundprojekt har startats upp. Den fortsatta förskjutningen från Europa till Asien har samtidigt medfört såväl lägre kostnads- som prisnivå per levererad enhet. Beslut har fattats om att utöka logistik- och monteringsenheten i Malaysia till en komplett produktions­anläggning, inkluderande såväl formsprutnings- som lackeringskapacitet.

Nolato Industrial har haft stabila volymer. Resultatökningen förklaras till stor del av att den ungerska verksam­heten, genom kostnadsreduceringar och ny kundmix, har fortsatt att förbättras.

Nolato Medical har ökat omsättningen med 20 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Den starka resultatökningen beror på gynnsam produktmix samt fortsatt bra volymer och högt kapacitetsutnyttjande.

För niomånadersperioden januari till september 2005 uppgick koncernens omsättning till 1.643 Mkr (1.744). Rörelseresultatet ökade till 151 Mkr (148). Resultatet efter finansnetto ökade till 141 Mkr (135). Resultatet efter skatt ökade till 110 Mkr (98). Resultatet per aktie ökade till 4,18 kr (3,70). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 96 Mkr (180) och soliditeten till 48 procent (38).

Den kompletta rapporten finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF