Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato 2004: Kraftig resultatförbättring och stark finansiell ställning

14:29 / 8 February 2005 Nolato Press release

Nolato fortsätter sin kraftiga resultatförbättring och redovisar i dagens bokslutskommuniké för 2004 ett helårsresultat efter finansnetto på 179 Mkr, vilket ska jämföras med 6 Mkr för 2003.

• Omsättningen uppgick till 2.401 Mkr (2.671) • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (2,1) • Resultatet per aktie ökade till 4,95 kr (–1,35) • Den finansiella ställningen har stärkts, soliditeten uppgick till 41 procent (31) • Kassaflödet efter investeringar var 231 Mkr (228) • Utdelningspolicy fastställd. Mer än fördubblad utdelning föreslås: 1,75 kr per aktie (0,80)

– Den stora resultatförbättringen bygger på bra utveckling inom samtliga resultatenheter, kommenterar Georg Brunstam, VD och koncernchef i Nolato. Den största resultatenheten, Nolato Telecom, ökade sitt rörelseresultat med 22 procent och förbättrade marginalen till 9,9 procent (6,5).

– Marknaden för mobiltelefoner har haft bra volymer under året. Nolato Telecom har bl.a. erhållit nya, betydande systemprojekt från mobiltelefonkunderna, för leverans under 2005. Även efterfrågan på nätverksprodukter till telekom har utvecklats positivt, konstaterar Georg Brunstam.

Den kraftiga tillväxten för Nolato Telecom i Kina fortsätter, med stabil lönsamhet. Antalet anställda i Kina vid årsskiftet var drygt 1.600 personer. Omkring två tredjedelar av Nolatos anställda arbetar idag utanför Sverige.

Nolato Industrial visar stabila resultat, med en mycket positiv volymutveckling till kunder inom fordonsindustrin.

– Nolato har en mycket konkurrenskraftig marknadsposition, med mycket kostnadseffektiva och högautomatiserade enheter i Sverige och befintliga produktionsenheter i lågkostnadsländer, påpekar Georg Brunstam.

Nolato Medical har haft mycket positiv tillväxt och ökade omsättningen med 34 procent under 2004. Rörelseresultatet steg kraftigt till 26 Mkr (16). Integrationen av det förvärv, som gjordes under juni, har gått enligt plan och verksamheten utvecklas väl.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF