Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato bolagsstämma 2005

15:40 / 27 April 2005 Nolato Press release

Ordinarie bolagsstämma har idag hållits i Nolato AB, i närvaro av ca 170 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.

Till styrelseledamöter omvaldes Gun Boström, Georg Brunstam, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Carl-Gustaf Sondén och Claes Warnander, samt nyvaldes Lars-Åke Rydh. Carl-Gustaf Sondén valdes till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att lämna utdelning på 1,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2004. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 2 maj 2005 och utdelningen beräknas skickas ut från VPC den 6 maj 2005.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 730.000 kr, för icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter, varav 180.000 kr till ordföranden och 110.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Bolagsstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut:

– förslag till stämmoordförande – förslag till styrelse – förslag till styrelseordförande – förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen – förslag till arvode för bolagets revisorer – förslag rörande valberedening inför 2007 års ordinarie bolagsstämma

Under stämman redogjorde styrelsens ordförande för kompensationskommitténs arbete samt för styrelsens arbete med revisionsfrågor. Ordföranden i nomineringskommittén, Henrik Jorlén, redogjorde för nominerings­kommitténs arbete.

Koncernchefens anförande på stämman finns återgivet på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF