Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kallelse till Nolatos årsstämma 2006

15:03 / 23 March 2006 Nolato Press release

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insläpp från kl 13.00.

Anmälan

Endast de aktieägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2006, har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast fredagen den 21 april 2006, måste aktieägare senast några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall senast fredagen den 21 april 2006 kl 16.00 anmäla detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov, per fax till 0431-442291 eller e-post . Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten i original, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning­en och revisionsberättelsen samt kon­cern­redovisningen och kon­cern­­revisions­berättelsen 7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktie­ägarna till bolagets styrelse och ledning 8. Beslut om:  a) fastställande av resultat- och balansräkningarna för moder­bolaget och koncernen  b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen  c) ansvarsfrihet för styrelse­ledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt ­styrel­sen 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Beslut beträffande valberedning 13. Beslut om ändringar i bolags­ordningen 14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 1 Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2005 års ordinarie bolagsstämma, representerande en majoritet av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén skall väljas till ordförande för ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2006.

Punkt 6 I samband med framläggandet av årsredovisningen redogörs för valberedningens arbete, funktion och medlemmar. Därefter presenteras styrelsens arbete under 2005, innefattande: a) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar och b) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Punkt 8b Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna av SEK 2:40 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman onsdagen den 3 maj 2006. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB måndagen den 8 maj 2006.

Punkterna 9-11 Valberedningen har meddelat bolaget att den kommer att föreslå bolagsstämman besluta: – att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. – att styrelsen intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 820.000 kronor, exkl. reseersättning (730.000 föregående år) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 220.000 kr (180.000 föregående år) och övriga ledamöter 120.000 kr per ledamot (110.000 föregående år). – att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Claes Warnander, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam. – att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma föreslås Carl-Gustaf Sondén.

Punkt 12 Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå bolagsstämman besluta: 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2007 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (e) förslag rörande valberedning inför 2008 års ordinarie bolagsstämma. Punkt 13 Den nya aktiebolagslagen (2005:551) påkallar ändringar i Nolatos bolags­ordning. Styrelsen föreslår att bolags­ordningen ändras i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt även vid kvittningsemission och att företrädesrätt även skall tillämpas vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Styrelsen föreslår också att, i samband med dessa ändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen, bolagets verksamhet uppdateras till en lydelse som mera korrekt beskriver bolagets nuvarande verksamhet. Förslaget från styrelsen är: Bolaget skall – direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag – ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell rörelse, företrädesvis med polymera komponenter och produktsystem, och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisions­berättelse samt styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen kommer senast från och med onsdagen den 12 april 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information.

Torekov i mars 2006 Nolato AB (publ) Styrelsen


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF