Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato bokslutskommuniké

14:00 / 31 January 2007 Nolato Press release

Fjärde kvartalet 2006 i sammandrag – Omsättningen uppgick till 603 MSEK (613) – EBITA exklusive engångsposter uppgick till 45 MSEK (70) – Engångskostnader för BenQ:s insolvens kostnadsförda med 125 MSEK – Resultat efter finansiella poster uppgick till – 81 MSEK (67) – Starkt kassaflöde, 61 MSEK (62) efter investeringar, exkl. förvärv – Förvärvet av Medical Rubber genomfört

Helåret 2006 i sammandrag – Omsättningen ökade med 20 % till 2.702 MSEK (2 256) – EBITA exklusive engångsposter uppgick till 209 MSEK (221) – Engångskostnader uppgick till 130 MSEK (0) – Resultat efter finansiella poster uppgick till 69 MSEK (208) – Resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (181) – Resultat per aktie uppgick till 1,82 SEK (6,88) – Justerat resultat per aktie exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar från företagsförvärv samt engångsposter uppgick till 6,08 SEK (6,31) – Kassaflödet efter investeringar uppgick till 142 MSEK (158), exklusive förvärv – Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning med 2,40 SEK per aktie

Den kompletta bokslutskommunikén finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF