Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Beslut på Nolatos årsstämma

19:47 / 27 April 2009 Nolato Press release

Nolato har idag hållit årsstämma i Grevie, med Carl-Gustaf Sondén som ordförande. Nedan finns en sammanfattning av de viktigaste besluten på stämman.

Beslut avseende utdelning: Årsstämman fastställde utdelningen till 2,75 kr (3,00) per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 30 april 2009, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden den 6 maj 2009.

Val av styrelse och beslut om arvoden: Till styrelseledamöter omvaldes styrelse­ledamöterna Gun Boström, Roger Johanson, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Som ny styrelseledamot valdes Fredrik Arp. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Arp. Stämman beslöt att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.030.000 kronor, exklusive reseersättning (900.000 föregående år) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (250.000 föregående år) och övriga ledamöter 130.000 kr per ledamot (130.000 föregående år). Ordföranden i det nyinrättade revisionsutskottet erhåller 50.000 kr och ledamoten 30.000 kr, samt ordföranden i ersättningskommittén 50.000 kr.

Återköp av egna aktier: Årsstämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta maximalt 10 procent av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Beslut avseende valberedning: Det beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2010.

Övriga beslut: Årsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningar för Nolato AB samt koncernen, vinstdispositioner samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Koncernchefens anförande på stämman finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.800 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF