Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kommuniké från Nolato AB:s årsstämma

17:24 / 28 April 2010 Nolato Press release

Nolato har idag hållit årsstämma i Grevie, med Fredrik Arp som ordförande.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndag den 3 maj 2010, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från Euroclear Sweden den 6 maj.

Val av styrelse: I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Till ny styrelseledamot valdes Anna Malm Bernsten. Till styrelseordförande valdes Fredrik Arp. Stämman tog också beslut om oförändrat arvode per ledamot.

Valberedning: Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2011.

Övriga beslut: Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Nolato AB samt koncernen, vinstdispositioner samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Koncernchefens anförande finns inom kort på www.nolato.se


------------------- För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet var 7.448 personer. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF