Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt god utveckling och stark finansiell ställning

14:30 / 26 October 2011 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2011 en god tillväxt för Nolato Medical och Nolato Industrial, medan Nolato Telecom fortsatt hade svaga volymer.

- EBITA-marginalen för tredje kvartalet uppgick till 7,5 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 15 procent, vilket är nästan i nivå med de långsiktiga lönsamhetsmålen på 8 procent respektive 15 procent, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Koncernens omsättning uppgick till 718 mkr (887), rörelseresultatet EBITA till 54 mkr (67) och resultat per aktie till 1,37 kr (1,78).

Nolato Medical ökade omsättningen med 9 procent till 220 mkr (202). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 25 mkr (25).

- Volymerna var fortsatt goda under kvartalet och i linje med marknadens tillväxt, konstaterar Hans Porat. För att möjliggöra fortsatt expansion inom Nolato Medical har vi beslutat att bygga ut produktionsanläggningen i Ungern med 3.500 kvadratmeter.

Nolato Telecoms omsättning halverades till 220 mkr (444), varav vidareförsäljning av pekskärmar ingår med cirka 5 mkr (60). Rörelseresultatet uppgick till 7 mkr (32).

- Efterfrågan på befintlig produktportfölj inom mobiltelefonsektorn har varit fortsatt svag, kommenterar Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade med 16 procent till 279 mkr (241) och rörelseresultatet EBITA med 24 procent till 26 mkr (21).

- Efterfrågan har varit fortsatt god och har ökat inom flertalet kundsegment, säger Hans Porat. Som vi tidigare har informerat om, har en mindre produktionsenhet etablerats i Rumänien och produktionen där löper enligt plan.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid slutet av tredje kvartalet till 66 mkr (199) och soliditeten till 52 procent (48). Kassaflödet för nio månader 2011 uppgick till 123 mkr (75, exklusive förvärv).


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 Denna information är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2011 kl 14.30.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se (http://www.nolato.se)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/fortsatt-god-utveckling-och-stark-finansiell-stallning,c9178830

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1995802&fn=wkr0002.pdf

Show as PDF