Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kommuniké från Nolatos årsstämma

17:30 / 27 April 2011 Nolato Press release

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma. Utdelning: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 6,00 kr per aktie, var­av 3,00 kr ordinarie utdelning och 3,00 kr som extrautdelning. Avstämningsdag är måndag den 2 maj 2011 och utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden den 5 maj. Styrelse: I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Anna Malm Bernsten, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag. Valberedning: Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2012. Ansvarsfrihet: Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se


--------------------------- För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 kl 17.30.

Show as PDF