Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial

15:00 / 20 July 2011 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet en positiv utveckling för affärsområdena Nolato Medical och Nolato Industrial, medan det var fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom.

Koncernens omsättning uppgick till 766 mkr (878), rörelseresultatet (EBITA) till 53 mkr (69) och resultatet per aktie till 1,33 kr (1,98). Nolato Medical hade god volymutveckling och ökade omsättningen med 27 procent till 235 mkr (185). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 29 mkr (24). - Verksamheten har utvecklats väl i linje med marknadens tillväxt, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Vi kan också ett år efter förvärvet av ­Nolato Contour i USA konstatera att detta var lyckat och att företaget utvecklas enligt plan. Nolato Telecoms omsättning minskade på grund av fortsatt svag efterfrågan med 43 procent till 249 mkr (434). Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 4 mkr (34). - Flera nya projekt har senarelagts eller utgått, delvis på grund av brist på elektronikkomponenter till följd av naturkatastrofen i Japan, konstaterar Hans Porat. Nolato Industrials omsättning ökade med 9 procent till 283 mkr (259) och rörelseresultatet (EBITA) ökade till 27 mkr (23). - God efterfrågan, framflyttade marknadspositioner och nya produkter har tillsammans med ett högt kapacitetsutnyttjande drivit ökningen, säger Hans Porat. Affärsområdet har även etablerat en mindre produktionsenhet i Rumänien. Produktionen har startats och löper enligt plan. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid halvårsskiftet till 111 mkr (43) och soliditeten till 50 procent (49). Kassaflödet för första halvåret uppgick till 75 mkr (71).


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se (http://www.nolato.se) Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 kl 15.00.

Show as PDF