Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark finansiell ställning

14:30 / 1 February 2012 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättning för fjärde kvartalet 2011 på 734 mkr (864) och ett rörelseresultat (EBITA) på 48 mkr (63). EBITA-marginalen uppgick till 6,5 procent (7,3).

Nolato Medicals omsättning uppgick till 230 mkr (235), rörelseresultatet (EBITA) till 28 mkr (28) och EBITA-marginalen till 12,2 procent (11,9).

- Exklusive omräkningseffekter av valuta var Nolato Medicals omsättning i linje med föregående år, konstaterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Produktförsäljningen har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen minskade under fjärde kvartalet, efter att dessförinnan varit mycket hög. Vår bedömning är att den lägre omsättningen från projektverksamheten kommer att bestå även under de kommande kvartalen.

Nolato Telecoms omsättning minskade med 45 procent till 207 mkr (377). Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 4 mkr (24) och EBITA-marginalen till 1,9 procent (6,4).

- Efterfrågan på produktportföljen har fortsatt varit låg och fokus har därför legat på att utveckla produktportföljen inför 2012, kommenterar Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade med 18 procent till 299 mkr (253) och rörelseresultatet (EBITA) med 33 procent till 24 mkr (18). EBITA-marginalen uppgick till 8,0 procent (7,1).

- God efterfrågan, framflyttade marknadspositioner och nya produkter har bidragit till den högre omsättningen, samtidigt som högt kapacitetsutnyttjande och hög produktivitet har påverkat marginalen positivt, säger Hans Porat.

För helåret 2011 uppgick koncernens omsättning till 2.977 mkr (3.375). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 199 mkr (262) och resultatet per aktie till 5,02 kr (7,11).

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden vid årsskiftet uppgick till 82 mkr (34) och soliditeten till 54 procent (50). Kassaflödet under 2011 var 112 mkr (230, exklusive förvärv och avyttrad fastighet).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2011 med 3,00 kr per aktie (3,00) samt en extrautdelning med 2,00 kronor (3,00), det vill säga totalt 5,00 kr per aktie (6,00). Årsstämma hålls den 24 april kl 16.00 i Grevie.

-----

För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2012 kl 14.30.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/stark-finansiell-stallning,c9214229

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2075512&fn=wkr0002.pdf

Show as PDF