Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket starkt kvartal för Nolato

13:30 / 25 April 2013 Nolato Press release

Nolatos samtliga affärsområden har uppvisat en mycket stark utveckling under det första kvartalet 2013. Koncernens omsättning ökade med 50 procent till 1.254 mkr (837), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 122 mkr (57) och resultat per aktie ökade till 3,23 kr (1,41). Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med hela 118 procent tack vare att flera nya modeller haft en mycket god efterfrågan från konsumentledet under kvartalet.

Nolato Medical ökade omsättningen med 33 procent till 328 mkr (246). Rörelseresultatet (EBITA) var 43 mkr (31). EBITA-marginalen uppgick till 13,1 procent (12,6).

- Försäljningen har utvecklats väl i linje med marknaden. En under kvartalet gynnsam produktmix och god lönsamhet i den senast förvärvade enheten har bidragit till en stark marginal, konstaterar Nolatos VD och koncernchef Hans Porat.

Nolato Telecoms omsättning ökade med hela 118 procent till 627 mkr (287). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 57 mkr (7) och EBITA-marginalen till 9,1 procent (2,4).

Under fjolåret ersattes en äldre projektportfölj inom Nolato Telecom och uppstarter av nya produkter har genomförts som planerat. Under årets första kvartal har efterfrågan på ett antal av dessa modeller varit mycket god.

- Bedömningen är att även årets andra kvartal kommer att ha höga volymer. Därefter kommer andra produkter att successivt ersätta de befintliga modellerna, säger Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning var mer eller mindre oförändrad och uppgick till 299 mkr (304). Rörelseresultatet (EBITA) var 29 mkr (28), med en fortsatt mycket stark EBITA-marginal om 9,7 procent (9,2).

- Framflyttade marknadspositioner, en gynnsam produktmix och reducerad kostnadsnivå har balanserat den sämre konjunkturen, säger Hans Porat.

Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 100 mkr (149) och soliditeten till 44 procent (51).

Styrelsen föreslår dagens årsstämma en utdelning om 6,00 kr (5,00), varav 2,50 (2,00) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 13.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/mycket-starkt-kvartal-for-nolato,c9405018

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9405018/116810.pdf

Show as PDF