Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kallelse till årsstämma 2014

16:15 / 24 March 2014 Nolato Press release

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 april 2014, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 22 april 2014 kl 12.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
- på www.nolato.se/arsstamman
- med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna
- per fax till 0431-442291
- per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge
- namn
- adress
- telefonnummer
- person- eller organisationsnummer
- antal aktier
- namn på eventuella biträden
- namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte - i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast tisdagen den 22 april 2014, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
    a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman
(dagordningens punkt 1):

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2013 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 62 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2014.

Framläggande av årsredovisningen
(dagordningens punkt 6):
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2013 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Utdelning
(dagordningens punkt 8b):
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,00 SEK samt en extra utdelning om 4,00 SEK, totalt 8,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman fredagen den 2 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2014.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer
(dagordningens punkter 9 - 11):
I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar att presenteras.
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
- att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- att antalet revisorer skall vara en samt en revisorssuppleant.
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.420.000 kronor, exklusive reseersättning (1.270.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 400.000 kr (350.000) och övriga ledamöter 175.000 kr per ledamot (155.000). Revisionsutskottets ordförande 55.000 kr (55.000) och ledamot 35.000 kr (35.000). Ersättningsutskottets ordförande 55.000 kr (55.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.
- att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström-Svensson, Henrik Jorlén, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. De tidigare ledamöterna Erik Paulsson och Anna Malm Bernsten har avböjt omval.
- att nyval äger rum av Åsa Hedin och Dag Andersson. Åsa Hedin är vice VD och medlem av koncernledningen på Elekta AB och har tidigare erfarenhet inom medtech och biotech från bland annat Gambro, Siemens och Medtronic. Dag Andersson är VD och koncernchef för Diaverum AB med tidigare internationella erfarenheter inom health care, global tillverkning och försäljning från bland annat Mölnlycke Health Care, SCA och SKF.
- att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå Fredrik Arp.
- att som revisor utse aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson, båda verksamma vid KPMG, till slutet av årsstämman 2015.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(dagordningens punkt 12)
I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete under 2013 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att lämnas.

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2013.

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2011, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs under perioden 2011-04-01 - 2014-03-31. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning
(dagordningens punkt 13)
Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2015. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer,
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2016.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolagets aktier
Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har bolaget 51.142.008 röster.

Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning, fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 6 och 8, kommer senast från och med den 7 april 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 269 04 Torekov.

Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2014
Nolato AB (publ)
Styrelsen

Om Nolato
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl 16.15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/