Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos årsstämma 2014

19:00 / 28 April 2014 Nolato Press release

Nolato har under måndagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 8,00 kr per aktie, var­av 4,00 kr ordinarie utdelning och 4,00 kr som extrautdelning. Avstämningsdag är fredag den 2 maj 2014 och utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden onsdagen den 7 maj 2014. X-dagen är 29 april 2014.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström Svensson, ­Henrik Jorlén, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Till nya ledamöter valdes Åsa Hedin och Dag Andersson. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor omvaldes aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2015.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se

----
För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 kl 19.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/