Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatta investeringar och god finansiell ställning

14:30 / 25 October 2016 Nolato Press release

I dagens rapport för tredje kvartalet 2016 redovisar Nolato fortsatta investeringar i förvärv och kapacitet.
  • Omsättningen uppgick till 1.036 mkr (1.084)
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 104 mkr (142)
  • EBITA-marginalen var 10,0 procent (13,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 79 mkr (105)
  • Resultat per aktie var 3,00 kr (3,99)
  • Efter periodens slut förvärvades schweiziska Treff AG

 Nolato Medicals omsättning ökade till 395 mkr (368), vilket justerat för valuta är en ökning med 11 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 52 mkr (51) och EBITA-marginalen till 13,2 procent (13,9).

 - Omsättningen har ökat inom framförallt Medical Devices till följd av god volymtillväxt och upprampning av nya produkter, kommenterar Christer Wahlquist.

 Nolato Telecoms omsättning uppgick till 343 mkr (434), vilket justerat för valuta är en minskning med 21 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 29 mkr (63) och EBITA-marginalen till 8,5 procent (14,5).

 - Föregående år var volymerna inom Nolato Telecom mycket starka till följd av hög efterfrågan på kundernas mobiltelefonmodeller. Detta ledde, tillsammans med fördelaktig produktmix, till en exceptionellt stark rörelsemarginal under tredje kvartalet 2015, säger Christer Wahlquist. Jämfört med andra kvartalet 2016 har omsättningen ökat.

 Nolato Industrials omsättning uppgick till 301 mkr (282), justerat för valuta ökade omsättningen med 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30 mkr (30) och EBITA-marginalen till 10,0 procent (10,6).

 - Volymerna inom fordons- och hygiensegmenten har uppvecklats positivt, konstaterar Christer Wahlquist. Högre kostnader i samband med uppstarter av nya projekt har dock påverkat marginalen negativt.

 Kassaflödet minskade under tredje kvartalet till 19 mkr (120), exkl. förvärv. Minskningen beror framförallt på ökat rörelsekapitalbehov och högre investeringar jämfört med samma period föregående år. Den finansiella ställningen är fortsatt god, med en nettoskuld på 51 mkr (+16) och en soliditet på 58 procent (53).

 Under tredje kvartalet har Nolato förvärvat polska Grizzly Medical Sp. z o.o. och efter periodens slut schweiziska Treff AG, vilket tidigare har meddelats. Grizzly Medical omsätter 25 mkr med god lönsamhet. Köpeskillingen var 14 mkr. Treff omsätter drygt 450 mkr, med en EBITDA-marginal om ca 11,5 procent. Köpeskillingen var 418 mkr. Mer information om dessa förvärv finns på nolato.se.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/