Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos årsstämma 2016

19:00 / 28 April 2016 Nolato Press release

Nolato har under torsdagen hållit årsstämma.
Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 10,00 kr per aktie. Avstämningsdag är måndag den 2 maj 2016 och utdelningen beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden fredagen den 6 maj 2016. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är 29 april 2016.
Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Åsa Hedin, Henrik Jorlén och Lars-Åke Rydh. Till ny styrelseledamot valdes Jenny Sjödahl. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.
Revisorer:
Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av årsstämman 2017.
Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2017.
Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
En utskrift av koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas på www.nolato.se/ir. Där kommer även en filmad version att läggas ut.

-------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.
Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 19.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/