Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark utveckling för Nolato Medical

15:00 / 28 April 2016 Nolato Press release

I dagens rapport för de första tre månaderna 2016 redovisar Nolato en stark utveckling för Nolato Medical, med en tillväxt på 14 procent och en marginal på 13,3 procent.
  • Koncernens omsättning uppgick till 1.022 mkr (1.073)
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 113 mkr (123)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 11,1 procent (11,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 83 mkr (93)
  • Resultat per aktie var 3,16 kr (3,54)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 30 mkr (104)

- Justerat för valuta minskade omsättningen med 4 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Nedgången ligger helt inom Nolato Telecom, där volymerna inom mobiltelefonin har varit markant lägre under kvartalet, kommenterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Övriga delar av koncernen har haft en bra utveckling, vilket sammantaget har lett till en stark EBITA-marginal på 11,1 procent (11,5).

Nolato Medicals omsättning ökade till 390 mkr (344), justerat för valuta innebär det en ökning med hela 14 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 52 mkr (46) och EBITA-marginalen uppgick till 13,3 procent (13,4).

- Volymerna inom såväl Medical Devices som Pharma Packaging har ökat och flertalet kundsegment har haft en god tillväxt, säger Christer Wahlquist.

Nolato Telecoms omsättning uppgick till 300 mkr (418), justerat för valuta minskade omsättningen med 27 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 33 mkr (47) och EBITA-marginalen till 11,0 procent (11,2).

- Produktväxlingar inom mobiltelefonområdet har, som förväntat, skett under kvartalet och bidragit till kraftigt lägre volymer. Verksamheten inom EMC-området, elektromagnetisk skärmning, har fortsatt att utvecklas positivt, konstaterar Christer Wahlquist.

Nolato Industrials omsättning ökade till 334 mkr (312), en ökning med 7 procent justerad för valuta. Rörelseresultatet (EBITA) var oförändrat och uppgick till 34 mkr (34), med en EBITA-marginal om 10,2 procent (10,9).

- Volymerna inom bland annat fordonssegmentet har utvecklats positivt. Uppstarter av nya produkter under kvartalet har delvis påverkat marginalen negativt jämfört med första kvartalet föregående år.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 60 procent (54) och en finansiell nettotillgång om 144 mkr (192).
---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, VD och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 15.00.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/