Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket starkt kvartal för Medical Solutions

14:30 / 24 October 2018 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2018 redovisar Nolato en fortsatt positiv utveckling och stark finansiell ställning.
  • Omsättningen ökade med 13 procent till 1.980 mkr (1.749)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 222 mkr (209) exkl. negativ engångspost om -17 mkr (0)
  • EBITA-marginalen uppgick till 11,2 procent (11,9) exkl. engångsposter
  • Resultat efter skatt var 154 mkr (153)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 6,50 kr (5,82) exkl. engångsposter
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -68 mkr (308) exkl. avyttring, -14 mkr inkl. avyttring (308)

Justerat för valuta och avyttring ökade koncernens omsättning med 4 procent.

Medical Solutions hade ett mycket starkt kvartal och omsättningen ökade till 596 mkr (459), vilket justerat för valuta är en ökning med hela 22 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 76 mkr (60) och EBITA-marginalen till 12,8 procent (13,1).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma Packaging. Fortsatt hög omsättning från utvecklingsarbete samt extra fakturering av produktionsutrustning i storleksordningen 35 mkr har bidragit till den starka tillväxten, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Marginalen har tillfälligt påverkats av faktureringen av produktionsutrustning.

Integrated Solutions omsättning ökade till 892 mkr (819), justerat för valuta minskade omsättningen med 6 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 114 mkr (105). EBITA-marginalen var oförändrad på mycket starka 12,8 procent (12,8).

- Fortsatt har höga volymer levererats under kvartalet för Vaporiser Heating Products (VHP) av produkter inom Heating Devices. Andelen lanseringsvolymer har minskat jämfört med tidigare. De totala volymerna har hittills fortsatt på en liknande nivå under fjärde kvartalet, kommenterar Christer Wahlquist. Vi bedömer dock att fjärde kvartalets omsättning som helhet kommer att bli lägre än tredje kvartalets på grund av temporära lagerjusteringar. Volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet medan EMC-området har visat god tillväxt.

Industrial Solutions omsättning ökade till 492 mkr (473), justerat för valuta ökade omsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 35 mkr (47) och EBITA-marginalen uppgick till 7,1 procent (9,9).

- Volymerna har varit stabila, konstaterar Christer Wahlquist. Den svaga marginalen förklaras av ojämn beläggning och ej tillfredsställande effektivitet inom fordonsområdet. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten uppgick till 46 procent (42) och den finansiella nettotillgången till 16 mkr (-324 nettoskuld). Kassaflödet uppgick till -68 mkr (308) exklusive avyttring, -14 mkr inklusive avyttring (308).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 14.30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/