Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark tillväxt och resultatökning inom samtliga affärsområden

14:30 / 24 April 2018 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för första kvartalet 2018 redovisar Nolato en fortsatt mycket stark utveckling.
  • Omsättningen ökade till 2.039 mkr (1.370)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 264 mkr (146) inkl. engångsposter om 20 mkr (0)
  • EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (10,7) exkl. engångsposter 12,0 procent (10,7)
  • Resultat efter skatt var 206 mkr (108)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,83 kr (4,11)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 187 mkr (3)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

Justerat för valuta var koncernens omsättningstillväxt under kvartalet exceptionellt starka 55 procent.

Medical Solutions omsättning ökade till 532 mkr (487), vilket justerat för valuta är en ökning med hela 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 69 mkr (65) och EBITA-marginalen till 13,0 procent (13,3).

- Volymerna har främst ökat inom Medical Devices, där nya kundprojekt har bidragit positivt, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Den starka tillväxten har medfört att vi, enligt tidigare kommunicerade beslut, bygger ut produktionskapaciteten i Ungern, Sverige och Schweiz. Dessa utbyggnader pågår enligt plan och beräknas färdigställas runt kommande årsskifte.

Integrated Solutions omsättning ökade till 939 mkr (399), justerat för valuta var ökningen exceptionellt starka 157 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 120 mkr (38) och EBITA-marginalen till mycket starka 12,8 procent (9,5).

- Fortsatt mycket höga volymer har levererats under kvartalet för produktområde Vaporiser Heating Products (VHP), kommenterar Christer Wahlquist. Dessa höga volymer bedöms fortsätta även under andra kvartalet.

Industrial Solutions omsättning ökade till 568 mkr (488), justerat för valuta ökade omsättningen med hela 16 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 57 mkr (48) och EBITA-marginalen uppgick till 10,0 procent (9,8).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga produktområden, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar Christer Wahlquist. Framflyttade marknadspositioner samt fortsatt hög fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning för kommande produktion har bidragit till den starka tillväxten.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet inkl. engångsposter ökade till 187 mkr (3). Soliditeten uppgick till 47 procent (49) och den finansiella nettotillgången till 40 mkr (-410 nettoskuld).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/